Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r *5 ]

yerdrag eene behoorlyke Aéie, met overgifre tot willige condemnatie, zal worden opgemaakt, en, wanneer dezelve niet voor een publiek Perfoon is verledsn, door de Partyën, $11 byzyn van den Vrederechter, moeten worden geteekend; zullende de voorfchreven condemnatie mede op dezelve Acte door den Vrederechter moeten worden gefield en onderteekend , volgens Formulier letter M.; en zal de Acte van verdrag zelve, met de daar op gefielde Condemnatie, onder den Vrederechter blyven berusten, en aan elk der Partyën , op hun verzoek, en ten hunne redelyke kosten, Copie authenticc] daarvan worden ter hand gefield.

Art. 42.

Wanneer Partyën, dpor den Vrederechter, in deeze eerfte byëenkomst, in der minne niet kunnen worden yerëemgd , maar zich by denzelven eene gegronde hoop opdoet, dat dit heilzaam oogmerk, by eene nadere byëenkomst, zoude kunnen worden bereikt, zal het hem vryftaan, dezelve Partyën, tegen den volgenden Rechtdag, of ook wel in eene buitengewoone vroegere Zitting, voor hem te befcheiden, waaraan de Partxën zullen moeten voldoen, op eene boete van Drie Gulden, door den geenë, die daaromtrent in gebreken blyft, .jen behoeven van de Armen, te verbeuren,

Art. 43.

Maar wanneer de Vrederechter zoodanig eene nadere byëenkomst vrugteloos oordeelt, of ook, wanneer de Partyën of een derzelyen daarop niet verfchynen, of verfrhenen zynde, met eikanderen niet kunnen worden bevredigd, en ook weigeren om de zaak aan Scheidsmannen te verblyyen, dan verwyst hy dezelve, in alle zoodanige zaaken, welke niet ter zyaer beflisfing als Rechter fiaan, by

fchrift-

/lanhouden der zaak door den Vre-derechter.

Zaaken , waarin de Vrederechter flegts Bemiddelaar is, wanneer en hoe, naardz Burgerlyke Rechtbank , te verwyzen.

Sluiten