is toegevoegd aan uw favorieten.

Extract uit het register der decreeten van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks. Donderdag den 25. july 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 443 ]

Art. 165.

Hetzy'hy van zyne zyde iets in den Raad te § doen nebbe qf niet, is hy echter verplicht,» alle dagen, wanneer de Raad gewoonlyk ver-» eaderr, ten Hove te verfchynen, ten minfteny, een half uur voor den tyd yan het aangaan van de Rolle of Requestkamer, ten einde altyd by tk hand te zyn, om over zyne zaaken te worden gefpröken, en zoodanige opening nopens het een ©f ander te geven als het Hoi verëisfchen zal; en mag zich niet eerder verwydemi dan by het fcheiden van den Raad, of na dat hy daar toe vroeger heeft verlof bekomen.

Art. 106.

Hy is bovendien altyd verplicht in den Raad te komen op zulke uuren en tyden, 1 het zy gewoon of buitengewoon, als hem v door of van wegen den Prxlident zal wezen $ aangezegd. 2

Art. 167.

Hy mag nimmer tegenwoordig blyven by j eenige deliberatiën van den Raad, maar-is, o-ehouden zich te verwyderen, zoo dra hy, zyne voordragten gedaas of Requesten inge-, diend heeft, of mondeling gegeven de ope-, ning, welke hy vermeende te moeten geven, of die van hem gevraagd was.

Art. 168.

In den Raad komende om Voorftellen te doen, Requesten of andere Stukken in tej dienen, of eenige opening te geven, heeft hy geen zitplaats, doch ter Rolle heeft hy een byzondere zitplaats, uitgenomen wanneer hy zvne Dingtaalen houdt, het welk hy ftaande moet verrichten. Wanneer hy voor den Raad moet pleiten is een byzondere plaats voor hem gefchikt, onderfcheiden van de zitplaat-

,165. Waaier altyd oet ten Ho1 23'». ■

166. Ook

uiten ge'oon, na he~ omen aanegging.

.167-Mag liet in denZaad tegen- ■ voordig bJyen.

§. 168. Zyn

)laats in den flaaden op ie Rolle.