is toegevoegd aan uw favorieten.

Extract uit het register der decreeten van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks. Donderdag den 25. july 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 444 )

§. 169. Moei altyd by de hand zyn.

%. 170. Hoe

te handelen, indien door Ziekte of anderszins zyn Post niet kan ■waarnemen.

%. 171. fn

welke zaaken niet mag fungeereir.

f.XZü.Èbe. in die geval-. len moet worden gehan- < deld.

§.173. Hoe indien hy •Ambtshalven ' afwezig moet i zyn.

fen van den Raad, en van de plaatfen der Partyën en Praétizyns.

Art, 169.

Hy mag nimmer vernagten buiten de Refidentie van het Hof, dan met uitdrukkelyke toeftemming van den Raad, of, in onvoorziens opkomende gevallen van noodzakelykheid, van den Prrefident; en moet zorg dragen , dat men altyd wete Waar hy te vinden is.

Art. 170.

Wanneer hy door ziekte of andere noodzaaklyke redenen, hem perfooulyk betreffende, verhinderd wordt zyn post waar te nemen, fielt hy daar toe een ander Perfoon, aangenaam aan het Hof. — By gebreke van dien ftelt het Hof zelve een ander Perfoon , aan wien hy dan gehouden is een gedeelte van zyn Traétement daar voor uitte keeren,- naar den tyd dat zyne verhindering heeft geduurd.

Art. 171.

Hy mag zyn post niet uitoeffenen in zaaken waarin betrokken zyn, of vermoedelyk zouden kunnen betrokken worden , zyne Nabe[taanden , tegenwoordige of' voormaalige Aanverwanten, binnen den vierden graad , of ainnen den agtften graad, als Befehuldigden.

Art. 172.

In dat geval fielt het Hof daar toe een ander ?erfóon, en bepaalt deszelfs Salaris naar bilykheid, het welk by den Lande wordt vollaan.

Art. 173.

Wanneer hy eindelyk Amptshalven, en op ast van het Hof, noodig heeft buiten de Reidentie te reizen, ftelt hy een ander Perfoon, iet Hof aangenaam, om zyne zaaken intus-

fchen