is toegevoegd aan uw favorieten.

Extract uit het register der decreeten van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks. Donderdag den 25. july 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44« )

S. 177. Neme» by uitfluiting kennis over allerJeie Crimineele befchuldigingen, ingerigt tegen Leden, Ministers enz.

$.178. Ook over misdryyen door fontmi ge Perfoonen in de waarneming hunner Posten.

VAN DE MACHT EN PLICHT DER ! GERECHTSHOVEN, IN CRIMINEELE ZAAKEN.

Art. 177.

De Dcpartementaale Hoven nemen, by uh> luiüng, kennis.

Eerfletyk , over alle misdryven, waar van :1e befchuldiging zoude moeten worden inge•igt tegen Leden, Ministers, den Procureur 3-encraal, Gommis, Klerken,. Kamerbewaarders, Exnloi elders, Boden, Executeur, Cipiers van Gevangen-, Tucht- of Werk- en Gyjel-huizen, en Bedienden van dezelve, Dienaaren der Juüitie, en alle andere Suppoosten hoegenaamd, by of van elk Gerechtshof, zonder ondèrfchètd van wat foort, aart, of natuur iezclve misdryven zouden mogen zyn , of welke ftraue daar toe by de Wet mogt wezen bepaald.

Art. 178.

Ten tweeden, over alle misdryven in de waar leming hunner Posten begaan, door eenige van ie perfoonen in het voorig Artikel genoemd, ioor de Baiiliuwen fungeerende by de Burgerlyke Rechtbanken, door Commisfarisfender Nationale Treforie, door Nationale Ontvangers en verdere Finantiëele Beambten, door ondergefchikte Finantiëele Ambtenaaren in de Departementen en Gemeenten, door Ministers, Suppoosten of Bedienden, van het Vertegenwoordigend Lichaam, van het Uitvoerend Bewind, van Commisfarisfen der Nationale Treforie en Rekening, van de Raaden der Buiten landfche Bezittingen, of van de Departementaal Beftuuren , en eindelyk door Leden , Ministers , Suppoosten, of Bedienden van Gemeente-Beftuuren, en van alle Adminifrratieve BeRuuren , onder de hier voorengemelde benaamingen niet begrepen,zonder onderfcheid

wel-