is toegevoegd aan uw favorieten.

Extract uit het register der decreeten van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks. Donderdag den 25. july 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44?

Welke ftraffe bv de Wet op dezelve misdryven mogt Wezen bepaald , en al is het dat de voorzeide perfoonen reeds Nebben opgehouden hunne gemelde posten te bekleeden.

Art. 179.

In .alle de voorzeide gevallen wordt het Proces, van den beginne tot den einde, by het Hof behandeld, en het Vonnis altyd by het zelve uitgefproken en ter uitvoer gebragt, Zonder dat de Burgerlyke Rechtbanken daar mede eenigszins gemoeid zyn.

Art. 180,

Eii moet de befchuldigde in alle de voorzeide gevallen te recht ftaan voor dat Hof, binnen welks Departement hy ter zaake van den Post, Ambt , of Bediening , welke hem aan het: Rechtsgebied van het Hof onderworpen maakt * < heeft moeten rcfideerem I

Art. 181.

Ten opzigte van alle Verdere misdryvett, Waar van de"kennisneming en le aanleg van, het Proces behoort aan. de Burgerlyke Rechtbanken, ett de Stukken door dezelve aan het Hof Worden overgezonden , en waaromtrent het bedenkelyk voorkomt, of dezelve misdaaden ; met infamie, lyfftraf, of verbanning uit meer dan één Departement zouden moeten geftraft worden, gedraagt bet Hof zich naar het geen dien aangaande by de Manier van Procedeeren in Crimineele zaaken is vastgefteld.

Art. 182.

Door de ftraffe Van infamie Wördt ten deezen alleen verftaan de uitdrukkelyke verklaaring, van eerloosheid, en geenszins de bloote verklaag ring van onbekwaam of inhabil te zyn tot, of vervallen te zyn van, eenige Ambten, Posten, •f Bedieningen.

Ff Ön.

ille deeze gevallen het geheel Proces by het Bofte behandelen.

§.i8c Be*

'oegdheid 'an elk Hof 'n 'tkyzonler desweiens»

§. 181. HU

'en aanzien :an andere misdryven in\ het alge* neen.

1182. Wal

loor infamie 'e verftaan»