Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§: 28. Zyne verëischten:

$; 29. JW.

., , Art..28.

De Secretaris moet in zich vcrëenigen dé" zelfde verëischten, als de Ministers by dè' Departementaale Gerechtshoven.

' Art. 29.

Alvoorehs zyne functie té aanvaarden, is hy verplicht in handen vari den Praefident der Vierfchaar, op de wyze met zyne Godsdienftige Gevoelens overeenkomende, afteleggen den navolgenden Eed:

„ Ik beloove én zwèerë; dat ik in de „ zaak of zaaken, welke by deeze Vicr„ fchaar zullen worden behandeld,- aait „ niemand eenigen raad zal geven, noch

rechtftreeks, noch van ter zyde.

„ Dat ik getrouwelyk en 'met alle op„ rechtheid zal aanteekenen , op/tellen; „ registrecren en bewaaren , alles wat 5, my by de Vierfchaar zal belast worden.

„ Dat ik op eigen gezag nimmer zal „ openbaaren het geen uit den aart Aci „ zaake behoort geheim té blyven , eri „ byzonder bok niet het geen my uit de

Stukken , Informatiën of Verhooren ± „ zoude mogen blyken.

„ Dat ik geduurende myne functie doof „ my zeiven , of döormyne Huisvrouw of ^ Kiridercri, geene Giften, Gaven of Ge-

fchenken, zal aannemen of geniéten , of „ ook my doeh toezeggen van de Bc„ fchtlldigden of van eenige Perfoonen, ,i die ik wete , geloove of vermoede

hunne Vrienden of Begunftigers te zyn, „ en öok nimmer en te geener tyd zulke % Giffen, Gaven of Gefchenkén, wélke „ geduurende myne functie aan hiy, my# né Huisvrouw of Kinderen waren toe^ g gelegd 5 zal aannemen;

3, E*

Sluiten