Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5" )

ifc#n geene verdere aanklagte gefchieden, dan n, .door den geweonen Aanklager, en by den d gewoonen Rechter, ten welken einde het Re- v quest en appoinétement niet de Bylagen aan d den Agent van Juflitie wordt terug gegeven, g om daar van zoodanig ander gebruik te maa-, rf ten, als hy zal meenen te behooren. w

Art. 39.

Indien daarentegen de Vierfchaar hegrypt, dat het gefustineerde en omfchreven fait, t voor zoo verre en indien het misdadig zoude c. zyn, wel tot haare judicature zoude behooren, j maar nogthans in den aart der zaak , of in t het gewist der bewyzen, geen genoegzamen ; grond vindt om een Crimineelen Rechts-in-/ gang tcverlcenen, wyst zy,by appoinétement 1 op de Requeste, het daar toe gedaane verzoek 1 van de hand, zonder zich , ook in dat opzigt, , het genomen Decreet van Befchuldiging eenigs-} zins tot rigtlhoer te laten (trekken, i

Art. 40.

De Vierfchaar gedraagt zich wyders naar het geen hy Artikel 37. is gezegt, doch de , aéte, daarby gemeld, yvordt in dat geval in-, gericht volgens het Formulier hier achter gevoegd onder de Letter D, ,

Art. 41.

Van de Requeste en appoinétement wordt" Copie authentiek uitgegeven aan den Agent van Juftitie, doch met de origineelen en alle de Bylagen daartoe behoorende wordt gehandeld , als hier na by Artikel 85 zal woruen gepaald.

Art. 42.

In dat geval wordt niet alleen de Vierfchaar gefcheiden, maar kan ook nimmer over het

ge-

'.erde mis'-, -yfkangeen. '.rder ver',r veriolg

efchieden an op degeoone wyze.

§. <&.Wa% ? cioen, in-y "ten de Vier'zhaar geen "toffe of ge~ 'oegzaam ewys vindt m een CrinineelenWechts - ingang te vereenen.

§. 40. Hoe

n dit geval ie door den Agent verbeende fchorsr Ing optehefren

§. 41. Van

de Requeste. ".n appoin&ement Copie ■ authentiek uitte geven, aan den Agent.

§. 42. Over het vermeen-

Sluiten