Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de misdryf kan verder niet warde* kennis geno-

%> 43-

dien een Rechts - ingang verleend wo vdt. hoe te handelen omttent de gedaane fchorsfing

§.44. Hot dan de op-

Mïir'g gefchied.

§• 45- Indien geen Schorsfing gefchiedwas, den Agent , des noods, daartoetegelasten.

5. 46. Ook

fomtyds den Mefchuldig-

gefustineerde misdryf by eenig Rechter een Crimineel Proces worden aangevangen; ■ onverhinderd nogthans aan de Partyen het Recht om redres van het gevallen Vonnis, of andere dispofitie, (waar mede het misdryf geacht was in Verband te ftaan) langs den gewoonen weg van Rechten te zoeken, en te verkrygen , wanneer daartoe genoegzaame gronden voorhanden zyn.

Art. 43.

Doch wanneer de Vierfchaar begrypt een Crimineelen Rechts-ingang te moeten verleenen , oordeelt zy wyders over de gegrondheid of ongegrondheid van de door den Agent gedaane fchorsfing van het Vonnis of andere dispofitie; en bekragtigt die fchorsfing, of gelast hem dezelve opteheffen.

Art. 44.

In het laatfte geval gedraagt de Agent zich, met opzigt tot de intrekking en kennisgeving, op dezelfde wvze, als by Art. 8. van deeze Inftructie is gezegd.

Art. 45.

Indien door den Agent geene Schorsfing was gefchied, en de Vierfchaar begrypt, dat dezelve had behooren te gefchieden, of ook geduurende den loop van 'het Proces daartoe redenen vindt, gelast zy den Agent om dezelve als nog te doen, en aan "het Hof of de Regtbank aantefchryvtn , dat .gulks by de Vierfchaar alzoo is goedgevonden.

Art. 46.

- De Rechts-ingang verleend zynde, overweegt de Vierfchaar insgelyks, het zy ten verzoeke van den Agent, het zy uit zich zelve en

Sluiten