Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P4 INLEIDING.

ter hiervan iz Liniefchepen, 8 Fregatten en 4 Brigantijns uitgezonderd , welken in die badij zouden gewapend blijven, onder bevel van den lieer de Solano , wien 2 Luitenant-Generaals en 8 Chefs d'Esquadre waren toegevoegd geworden. Ondertusfchen

was de beftemming dezer Vloot niet bekend.

De Finantieele toeitand des Rijks was zeer ongunstig ; hebbende het Minifierie denzelven door het beffen van nieuwe belastingen getracht te herftellen; doch daar dit in Gallicie reeds zoveel gisting verwekt had , durfde men zulks in andere Provintien niet beproeven. De Philippynfche Compagnie bevond zich in zulk eenen kwijnenden ftaat, dat zij in alle haare ondernemingen geftremd , en het uitkeeren van een dividend ondoenlijk was geworden.

Van Por- De ftaat des Portugeefchèn Rijks werd, met bengal, trekking tot den Koophandel, langs hoe gunstiger : immers nam dezelve in Lisfabon zoo aanmerklijk toe , dat zich die ftad met eene pracht herftelde, welke haaren voorigen toeftand overtrof. Men telde aldaar, in den voorleden jaar, 38108 Haardftëden } zijnde federt 10 jaaren met 4338 vermeerderd geworden. — Voorts fcheen 'er tusfehen dit en het Spaan* fche Hof eene naauwe verftandhouding plaats te grijpen , en men fprak vrij ftellig van eene geheime overeenkomst, welke 'er op het tapijt zou zijn, om de ' Portugeefche Kroon , in gevalle de Koning zonder manlijken erfgenaam overleed, aan Spanje te hechten.

Ter-

Sluiten