is toegevoegd aan uw favorieten.

Historiesch schouwtooneel van 'swaerelds lotgevallen; in het jaar 1791

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESCH

Maart.

De Landdag doet den Koning een aanbod van 6000 man, en wordt gefloten.

echter te mogen vooronderftellen , dat dezelven , onder anderen , tot de overeenkomst van Reichenbach , buiten toeftemming der Hongaarfche Natie gefloten , eenige betrekking hadden. Wat hiervan zij ; dit is zeker , dat 'er ten dezen aanziene bij de Landilenden eenige bekommeringen plaats hadden , welke zij aan den Koning hadden te kennen gegeven , die zich dan ook aan een gezandfchap, door den Landdag benoemd, over de oirzaaken der Reichenbachfche overeenkomst op zulk eene wijze verklaarde , als alle bekommering dienaangaande fcheen wegtenemen.

Intusfchen rezen 'er nieuwe gefchillen tusfehen de Landflenden en den Koning. Zijne Majefteit de Kanfelarijen van Zevenbergen en Ulirïén van die van Hongarijen , op aandrang der beide eerstgenoemde Landfchappen. hebbende afgezonderd , verwekte dit niet weinig misnoegen onder de Hongaarfche Landflenden , die deswegens de nadruklijkfle vertoogen aan den Koning deden; doch Leopold , die reeds zooveele blijken van toegeeflijkheid omtrend de Hongaaren gegeven had , wist ook dit misnoegen weldra zoo geheeleniil te doen ophouden, dat de Landdag , bij haare laatfle zitting, dien Vorst zulke doorflaande blijken van liefde en hoogachting gaf, als men na al het gebeurde niet had kunnen verwachten. Niet alleen hoorde men in de vergadering van den 1 $den Maart , bij welke de Koning tegenwoordig was , en waarmede dc Landdag eindigde, de zaal van het vreugdegeroep :

Lang