is toegevoegd aan uw favorieten.

Historiesch schouwtooneel van 'swaerelds lotgevallen; in het jaar 1791

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOUWTOONEEL. aai

een gewicht, als federt lang niet bij de Gemeenten is verhandeld geworden. Inmiddels blijkt het uit het een en ander genoegzaam , dat een oorlog met Rusland zeer gefchikt zoude zijn , om mooglijk voor eenen geruimen tijd de rust te ftooren , welke de Heer Pit , tot dus verre , geduurende zijn beftuur , genoot.

NEDERLANDEN.

Na de geheele onderwerping der Oostenrijkfche januarij. Nederlanden aan het gebied van Leopold , kwam Komst van de Graat" van Msrcij dArgenteau , 's Keizers vfMJ"J Gevolmachtigde Gezant, den 4-den der maand Ja- d'Argennuarij, te Brusfel aan , alwaar zijne komst onder ™ J de welgezinde Burgers niet weinig blijdfchap verfpreidde , naardien men over het algemeen hoopte , onder zijn beftuur , het vertrouwen, den vrede , de welvaart, en alle die maatfchaplijke deugden te zullen zien herleeven , waarvan de Belgifche Provintien zoolang beroofd waren. Daags daarna , werd zijne Excellentie door eenige Staatsleden , den Magiftraat, de Officieren van het guarnifoen , en door een gezandfchap uit de Staaten van Vlaanderen wegens zijne komst geluk gewenscht; gelijk hem ook den 6den door de Regcering den eerevvijn werd aangeboden.

On-