Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S C II OÖWTOONEEL' 227

en op verfcheidenen van eenen hoogen watervloed gevolgd werd. Te OJlende reekende men den iden Februari 30 voeten water in de haven , 't geen tot op de kaade ftond en over de zeedijken in de flads resten liep, waardoor de groote dijk , van gehouwen fteen , naast den zeekant , zeer befchaadigd werd ; terwijl men de fchaade , zo aan de haven als aan de zeedijken toegebragt , op 50 of 60000 guldens begrootte. — Ook te Antwerpen had men tusfehen den ijlen en aden eenen gelijken vloed, en den volgenden nacht een' fpringvloed met een' huilenden wind , zodat het water uit zee in de Schelde omtrend zoo 'hoog rees , als op 14 November 1775 , toen het water bijna zoo hoog was, als bij den fpringvloed van Maart 1715 ■> cn dien van 1 5 tot 16 November 1773 , welke naar menfehen geheugen de hoogfte geweest is. De brug , naast den visfeherstooren , werd gedeeltelijk met de pilaaren weggefpoeld , en de nabuurige tuinen en katoendrukkerijen werden zoo diep onder water gezet , dat alles verloren fcheen ; doch gelukkig iV/ist men nog de grootfte fchaade tc verhoeden.

Een gelijk lot viel aan de meeste Provintiën der 'verëcnigde Nederlandjche Gewesten ten deel. In Holland , en wel in -Amjlerdam , Rotterdam en Haarlem had men mede eenen zwaaren ftorm, die in eerstgemelde ftad met verbaazende rukken den ganfeheu nacht van den ijlen op den aden aanhield , en des morgens door een' zwaare blixemfiraal en eenen harden ratelenden donderflag geP a volgd

Vrabandrthe kust.

j

Alsmede in de Provintie Holland.

Sluiten