is toegevoegd aan je favorieten.

Historiesch schouwtooneel van 'swaerelds lotgevallen; in het jaar 1791

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S C II O U W T O O N E E L. 3=3

fen Makelaar in Wisfels wordende , eenigen hanlel voor eigen reekening zou mogen drijven, geene feisfdbrieven of handfchriften , tot den handel dieiende , kunnen endosfecren , geene borgtocht moten geven , geene cas mogen houden , gtenerhanlande handeldrijvende verbindtenisfen kunnen aangaan , geene verzcekerings-contracten mogen maaten of teekencn , noch regtftreeks of zijlings in ienige zaak , den handel betreffende, deel nemen; illes op verlies van zijn beroep en eene boete van 1500 Livres; zullende "alle gefchriftcn, verbanden fchuldbrieven , door eenen Makelaar in Wisfels ten dien einde gemaakt , geene kracht of waarde hebben."

Op dezen tijd heerschte 'er in de hoofdflad, geduurende eenige dagen, weder eene fterke gisting J onder het volk , welke , fchoon aan de verkeerde , inboezemingen der wederfpannige Geestlijken toege- ' fchreven , de hollende menigte tot eenen ftap ver- ' voerde , dien men in geenen deele wettig konde noemen. Nadat men, naamlijk, het* volk eerst in den waan had gebragt , dat de Koninglijke kapél idoor Priesters bediend werd \ die den eed niet hadden afgelegd , ontftond hieruit bij hetzelve aireede «liet weinig misnoegen , 't geen vervolgens, toen ider menigte 's Konings oogmerk, om eenen uitflap teaar zijn lusthuis St. Cloud te doen , bekend , en hetzelve tevens aan verkeerde doeleinden toegefchrewen werd , tot zulk eenen hoogte klom , dat op jdcn morgen van den i-jden April de toegangen tot [ II. Stuk. X de

tande handeldrijvende verbindtenisfen kunnen aan-

■lles op verlies van zijn beroep en eene boete van

koerde , dien men in geenen deele wettig konde

[)e Koning n zijne eis naar SV. Cloud rerhinlerd.