Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gsa-

VSiVHAG£.

i

: i

I i

25 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Nog wierdt, op den zelfden 30 December iVgsdeeden, door hec,zelfde Beduur, eene Publikatie afgekondigd, behelzende den voet en de wyze, op welke alle de ftemgeregtigde Bnrgers van Holland zouden worden opgeroepen , ter gelegenheid dat by veelen het gevoelen huisvestte en waereldkundig wierdt gemaakt, dat, omtrent het Beduur van die Provincie , eenige veranderingen behoorden te worden ingevoerd, De Publikatie, de wyze deroproepinge en de werkzaamheden der Grondvergaderingen, naa eenige voorafgaande aanmerkingen, behelzende, was van deezen inhoud.

•Oet Provinciaal Beduur van Holland, aan alle *■* hunm> Medeburgers, Heil en Breederfchap >

doen te weeten:

Dat de geweezene Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland, by eene Publicatie, 30 den 5 February deezes Jaars géarrefteërd, aan iet zelve Volk hebbende voorgedeld, een interned,air Prov.naaal Beduur, en een Reglement, waar na dat Beduur zoude verkoozen en daarge! fteld worden, mitsgaders deszelfs werkzaamhelen uitoefenen, onder anderen by het oq artikel »n het gemelde Reglement is bepaald , dat dit ilzo geconditueerd Provinciaal Beduur zal blvï7eD,. ftand.Thouden , tot zoo lange eene by het /o!k van Nederland geratificeerde Conditutie daarn verandering zal hebben gemaakt, ten ware het Volk van Holland naar zyn onvervreemdbaar echt, zulks eerder mochte komen goed te vin-

. Dat echter de welgemelde Provifioneele RcDreentanten, vernomen hebbende, hoe men in fomn.ge gedeelten deezer Provincie niet volkomen

fcheen

Sluiten