is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Twee en dertigste deel. MDCCXCVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sGra-

vënhaGü.

Kop port

fakende

de ffcrn

mingdcr

Grond-

vtrgade-

r '«ge»,

I «

<

!

■/ i

I

v v

e

' d

88 NIEUWE NEDERLA^DSCHE

les, zoo veel zulks noodig zal zyn, te obferveeren de aanfchryving van de Provifioneele Representanten van het Volk van Holland, van den 8 January 1796.

Terwyl eindelyk de refpettive Kiesvergaderingen worden verzogt, inzonderheid ftiptelyk te ob~ lerveeren het 44 artikel van het derde Hoofdftuk van het Reglement voor het Provinciaal Beftuur, ten einde het zelve Beftuur, het welk de eerfte fesfie van deszelfs ordinaire Vergadering op den 7 Maart aanftaanden ftaat te houden, in ftaat worde gefteld, om den tyd te bepaalen , waarop de nieuw verkozene Leden fesfie kunnen neemen.

En op dat hier van niemand onkundig zy, zal feeze alomme wo,den gepubliceerd en geaffigeerd, laar zulks te gefchieden gebruiklyk is.

Aldus gedaan in denfHaag, onder het klein Ze;el yan den Lande, den 21 February 1797, het terde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Ter Ordonnantie van de voorfz. Commisfie,

C. SCHEFFER. Delft.

Zeer talryk waren , in deeze dagen , de ïociëteiten of Gezelfchappen van Burgeren. *uc wierden dezelve geoordeeld, maar ook omtyds nadeel te doen. Onder de laatfte Jaslè wierden eenige Sociëteiten gerant;hikt, welke binnen deeze Stad gehouden tierden. Ten aanzien van 't geen aldaar mogt ?rhandeld wor3en haar onder zekere bepaalinen ie brengen, zal men ondoenlyk geoor-' eeld hebben. Weshalven men den maatregel