is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Twee en dertigste deel. MDCCXCVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, April, 1791> 031

mogelyke wyze zorge, dat de vereeniging der refpeclive Hervormde Gemeenten in deeze Provincie blyve, op denzelven voet, waar op dezelve tot dus verre geweest is, in zoo verre dezelve niel ftryd met de tegenwoordige Order van Zaa. ken ,• met verdere last en magtgeeving aan dezel. ve om alles te, doen, in naam der Friefche Kei k« gemeenten van Onze belydenis, wat tot weezen. lyk nut en ^eil van dezelve kan dienen, echter, in meer gewichtige zaaken, met overleg van de refpeclive Clasfen , en des noods ook van de Ge meenten zelve, vooral ook om eene nauwe vereeniging te bewerken met de Broederen en Kerkgenootfehappen in de andere Provinciën, en daar toe met dezelve Correspondentie te houden, het zy door Misfi ven, het zy door Afgevaardigden, waar toe vriendelyke uitnoodigingen van daar gedaan worden, op dat alzoo het belang der Hervormde Kerk hier te Lande als eetie gemeene zaak behandeld en gehandhaafd werde; Eendracht toch maakt magt.

Vindt dit voordel der Clasfen goedkeuring by de Gemeenten, dan is wyders het verzoek, dat door dezelve haare Kerkeraaden, en door deeze de Clasfen 'gemagtigd worden om deeze zaak ter uitvoer te brengen, en dat daar van aanteekening in de Kerkeraads Handelingen gemaakt, en door alle de Leden des Kerkenraads in naam der Gemeente onderteekend worden.

Verre is het van daar, dat de Clasfen of Kerkleeraaren , hier meede llrydig met hunne Leer en Belydenis, zaaden van onvergenoegd, heid zouden willen firooijen, zy fpooren daar en tegen ieder aan tot gehoorzaamheid en onderwerping aan die over hen gefield zyn. Verie van daar dat zy zouden bedoelen den onderlingen vrede of verdraagzaamheid te ftooren, die naar hunnen raad luisteren en zich gedraagen, zullen trachten vreede te houden met alle P 4 men-

Leeuwarden.

Brief aan de Herv. Gemeenten in Friesland.