is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Twee en dertigste deel. MDCCXCVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Juny, I7&7- 449

014. Oe kenoisgeeving van het befluit van de Kamer der Oudften, tot het verplaatsen der zit tingen, doet de-Groote Kamer oogenblikkelyk uit een gaan., en (trekt tevens, om dezelve tot de byéénkomst op de nieuw beftemde plaats en dag te befchryven.

215. De Staatsraad draagt zorg, dat alles in gereedheid gebragt worde, om het Wetgeevend Ligchaam op de nieuw beftemde plaats te ontvangen, en dat het meergemelde befluit van de Kamer der Oudften, in alle opzigten, nagekomen en ter uitvoer gebragt worde.

216. De Leden van den Staatsraad, welke zich verzetten tegen het volvoeren van zodanig.befluit, of de uitvoering daar van vertraagen, zyn fchuldig aan aanflag tegen de veiligheid van den Staat.

217. Alle de Leden van. het Wetgeevend Ligchaam zyn verpligt, volgends het befluit van de Kamer der Oudften , op den beftemden tyd eu plaats tegenwoordig te zyn.

218. Indien er Leden van het Wetgeevend Lig< chaam op den beftemden tyd en plaatsniet tegenwoordig zyn, en geene redenen hunner afwezigheid op den dag, tegen welken de byéénkomst van hel Wetgeevend Ligchaam bepaald is, aan den Staatsraad hebben ingezonden , vaardigt de Staatsraad terftond de noodige bevelen uit tot verkiezing van nieuwe Leden in de plaatzen der afwezigen: die als dan gehouden wórden voor vervallen vat hunne pos'en; doch , zo de afwezigen redenel

' van verfcbooning hebben ingezonden , zendt de Staatsraad die aan de Kamer der Oudften, en ge draagt zich overeenkomftig derzelver oordeel.

219. Indien de afwezige Leden van het Wet geevend Ligchaam geene, of door de Kamer de Oudften onvoldoende geoordeelde redenen van ver fchooning hebben ingezonden, wordt de zaak, tei opzigte van de zodanigen , door den Staatsraai gefteld in handen van den Procureur-Nationaal ten einde tegen die geenen, welken bevonden moj

Ff k

's Gravenhagen

OnU werpvan Conjli-, tutte.

I i

r

1 1 >

n