Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Juny* 1797- S-7

binnen den tyd van veertien dagen, na dat hy kennis van zyne verkiezing bekomen zal hebben, aan het Departementaal Beftuur, waar in hy tot Lid geroepen is, voor te dragen; hetzelve Beftuur zal, uiterlyk veertien dagen daar na, omtrent derzelver wettigheid of onwettigheid, uitfpraak doen; en zal het befluit, die uitfpraak behelzende, de redenen moeten inhonden, welke het Departementaal Beftuur tot dezelve bewogen hebben.

576. Indien de redenen van verfchooning door het Departementaal Beftuur voldoende zyn geoordeeld, wordt de gekozene vrygekend, en Conftiwloneel eene nieuwe keuze gedaan.

577. Indien de redenen onvoldoende verklaard zyn, is de verkozene bevoegd, zich by het Wetgevend Ligchaam te beklaagen, het welk als dan, na behoorlyk onderzoek, uitfpraak zal doen; en zullen zich de beide partyen aan dezelve gedragen.

578. Wanneer de gekozene, het zy dat hy geene redenen van verfchooning heeft bygebragt, het zy dat de bygebragte redenen van verfchooning onvoldoende geoordeeld zyn, halftarrig blyft weigeren, den Post te aanvaarden, wordt 'er eene nieuwe keuze gedaan; en hy, die 's Volks dienst niet wil op zich nemen, wordt, op het te kennen geven van het Departementaal Beftuur, door den Staatsraad, by openbare afkondiging , den Volke bekend gemaakt, als één, die zich den Vaderlande onttrekt; deszelfs Stemrecht wordt in al zyn kragt voor altyd vernietigd, en hy onbevoegd verklaard, om het Ambt of Beneficie, het welk hy mogt bezitten, te blyven behouden, of in het vervolg eenig Ambt of Beneficie te bekomen.

579. Voor dat de vierde verkiezing van Leden in het Departementaal Beftuur door de Districtsvergadering gefchiedt, zal het Wetgevend Ligchaam beflisfen, of het belang vau het Va-

Kk 3 der-

's Gra'

venha*

ge.

OntverpvaitConftitutie*

Sluiten