Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5ao NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGra-

venhace.

OntwerpvaiConfli' tutte.

hebbeen een daggeld van zeven gulden; doch zullen deze daggelden aan hnn niet worden gevalideerd voor die dagen, dat zy de Vergadering niet by woonen: de dagen, dat zy heen en weder reizen, als mede die, waar op zy elders,op 'last der Vergadering, eenige Commisfie waarnemen , worden in hunne declaratien geleden»

591» De voorfchreven traétementen en daggelden worden van drie tot drie maanden, op declaratie van het Departementaal Beltuur,door den Prefident en Secretaris ondertekend, betaald door dien Nationalen Ontvanger, die door de Financiekamer daar toe zal worden aangewezen en geauctorifeerd.

592. leder Departementaal Beftuur maakt, nopens den tyd en de wyze van het houden der Vergadering, met al het geen plaatslyk daar toe betrekking heeft , zodanige inrigtingen, als het zelve, naar de uitgebreidheid van het Departement , en van de werkzaamheden, aan deszelfs zorg aanbevolen, in der tyd noodzaaklyk oordeelt.

593. De Departementale Beftuuren waaken, dat de Wetten in hunne Departementen ter uitvoer worden gebragt, niets ftrydigs met dezelve ondernomen worde, en zien toe, dat de Nationale Ambten en Bedieningen, mitsgaders de Adminiftratie der Nationale Goederen, naar behooren worden waargenomen.

594. Zy geven aan de Wetgevende en Uitvoerende Magten berigten en inforrnatien over alle zaken, omtrent welke die van hun worden gevraagd,

595. Tot tiandhaaving der openbare rust binnen de Départementen, befchikt het Departementaal Beftuur over de naastbygelegen Guarnifoenen of Troupes van de Republiek, en geeft daar van terftond kennis aan den Staatsraad.

596. In alle andere buitengewoone gevallen, die eene directe voorziening vereifche», ftellen

de

Sluiten