Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Juny, 1707. 5*1

de Departementale Beftuuren daadlyk de noodige maatregelen té werk, en geven daar van terftond kennis aan de Uitvoerende Magt, om daar, in verder te voorzien.

597. Het Departementaal Beftuur ftelt buiten werking de befluiten van de Raaden der Gemeenten, binnen het Departement gelegen,voor zo verre dezelve llrydig zyn met de Wetten.

598. Het Departementaal Beftuur neemt kennis van bezwaaren, die tegen eenig Gemeentebeftuur of ander ondergefchikt Coliegie binnen derzelver Departement aan hetzelve worden ia» gebragt, en voorziet daar in, na verhoor van de beklaagden, onverminderd het recht vaneen ieder, om zyne grieven en bezwaaren te brengen voor het Gerechthof, ten dien opzigte competent, ten einde door de ordinaire wegen en middelen van Justitie daar van beteringe te er. langen.

599. Onder geen voorwendfel maakt het Departementaal Beftuur verandering in eenige Wet, noch brengt aan derzelver uitvoering vertraaging toe.

600. Wanneer een Departementaal Beftuur oordeelt, dat in ééne Of andere Wet, of dat ook in eeni«e ordre der Uitvoerende Magt voor de Ingezetenen van derzelver Departement eenig bezwaar gelegen is, zal het deswegens aan hjt Wetgevend Ligchaam, of aan den Staatsraad, vertoogen mogen inleveren, doch intusfcheu de wenking van zodanige Wet of Ordre niet opfchorten. „

601. Ieder Departementaal Beftuur maakt zodanige Statuten, Reglementen en Ordonnantiën, als het zelve, tot de befehikking van Po« litie, OEconomie en Financie zyner Departementale huishouding, noodig oordeelt.

602. Deze Statuten, Reglementen en Ordonnantiën mogen echter nooit ftrydig zyn met, noch inlopen tegen eenige algemeene Wetten,

Kk5 Or-

sGa&-

3E.

Oni: vurpvan 'Jonftiutie»

Sluiten