Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

522 NIEUWE NEDERLANDSCHE

"s Gra-

ve.nhage.

Ont-

werpvM

Conjti-

tune.

Ordres of Reglementen , die voor alle de gedeelten der Republiek verbindende zyn.

603. De kosten, benoodigd, om te voorzien in alle zodanige huishoudelyke behoeften binnen de Departementen, die niet door het Wetgevend 1 Ligchaam als Nationaal verklaard zullen worden, en geene betrekking hebben tot het algemeen Nationaal belang, zullen moeten gevonden wordth uit middelen en impofitien, in ieder Depanement afzonderlyk te helfen.

004. De Departementale Beftuuren hebben de vrym- d, Om daar toe te mogan ;uitfchryven en te doen heffen alle zodanige middelen en imposten, als zy in ieder Departement hetgefciuktst, en voor cie Ingezetenen minst bezwaarend zullen oordeelen.

605. Deze uitfchryving en heffing van impos en zal nooit mogen gefchieden op eenige middelen van confumtie, die door de Wetgevende Vergadering, tot het vinden der penningen voor de Nationale behoeften, bepaald zyn, of in het vervolg bepaald mogten worden.

Cc6. De doorvoer van alle goederen van het één Departement door het ander zal met geene belatingen mogen bezwaard worden.

607, Geen Departementaal Beftuur zal den uitvoer van eenige Goederen naar een ander Depnrtent verbieden of belasten.

608. Geen Departementaal Beftuur zal den invoer van eenige Goederen uit een ander Departement ? mogen verbieden, noch door het ftellen van prémien bevoorderen.

"•< 609 Geen Departementaal Beftuur zal de producten of waa en, in een ander Departement vallende of gemaakt, met eenige belasting hooger mogen bezwaaren, dan zulke producten of waaren in het Departement zelve , waar in zy gevoerd worden, gevallen of gemaakt zynde, aldaar belast zyn.

610. De

Sluiten