Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOGGERBANKSCHE BELDEN. 23

Na hy, een kleen half unr vooraf had fpat gezet, En bragt twee helpersmeê, verbonden asn zyn wet, Die hy als Admiraal , vermoogend wj»s te geeven, Op hoop dat Zoutman ftraks naar TefiUs rheê

zon ftreeven; Maar floeg te deerlyk mis, wen hy de roode vlag Dier ftonte Scheut by Nach: terftond henvasijen zag En deezen Held bereidt dan flag weêra^n :e vangen; Dat onbeftaanbaar was voor Parkers zelfbelangen ; Want hy was onbekwaam tor. een hernieuwt gevecht ,

Waarom hy zelve week en liet de ftryd beflecht.

Kakel, Hoe fterk zyn zy geweeft?

Jan.

Net twaalf Oorlogfcheepen En nog vier Kotters meêr

K a r e l.

Zyn wy dus aangegreepenï Jan.

Neen; vier daar van en ook deKofters ftakenby, Ter berging hunner Vloot gelaênter Koopvaardy. Kakel,

Was onze magt bekwaam de hunne te evenaaren ? Jan.

Wel in getal, maar niet in volk ten ftryd ervaaren En minder in gefchut, in manfehap, in gewigt En fterkte.

K a x e ii Wy zyn veel der dapperheid verpligt Van die roemruchtigen , nooit naai waardy te pryzen,

Waaraan me ontwyffelbaar beloning toe zal wyzen.

B 4 DER-

Sluiten