is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL-KUNDIGE WERKËNi #3

'delijk zelfs, voor de zeden der aardebouwers maaken kan. ■„ Zeker ware het te wenfehen " (met deze woorden uir het voorbericht van den grooten feith voor zijne thirsa zullen wij deze beoordeeling fluiten; „ dat ons toneel zoo ingericht mogte zijn , dat wij 'er voor de Zedekunde al dat voordeel van konden trekken, dat 'er waarlijk van te 'trekken is. Dan zou het onbetwistbaar een van de nuttigde en wijsgeeriglte uitfpanuingen f*; opleveren, die 'er uit te denken waren" —

Taal-Dient, en Letter-kundig Magazijn, of Verzameling van Verhandelingen, de Taal- Dicht- en 1'.etter - kunde betreffende, ten nutte onzer Dichtlievende Landgenooten bij éen vergaderd en uitgegeeven, door o. b il e n o e k a brandje Tweede Deel No. 1. II en UI. Te Amfaldam tij C. Groenewoud. 1785-1787. Belialven den Bladwijzer, 364 Bladz. in gr. üvo. De Fns is

XT*n het Eerfte Deel dezes Magazijns hebben wij ftuksge wijze, bij de uitgave van elk Nommer, bericht gegeven (f;. — Thands te rade geworden zijnde om te ^ volledige uitgave van ieder Deel, zullen wij de drie Nomraers, waaruit dit Tweede Deel beftaat, bij elkander nemen, cn dus deszelfs inhoud in ééns onder het oog onzer Lezeren brengen. —

De Dichtftukjes zijn te veel in aantal, dan dat wij derzelver tijtels zouden uitfehrijven j liever zullen wii ttraks een en ander proefjen uit dezelve mededeelen 3 vooraf onzen aandagt bepalende, bij de Taal-Dicht-en Letterkundige Verhandelingen, welken in dit Deel voorkomen. ~

Het

(*) ,, Zo dagt er de groote Kerkhervormer luther in zijnen tijd reeds over: Christen, zegt bij in Zjjne Tischreden, jollen Comedien nicht gants und gar fiehen, drumb dasl bistwei-

,2iëy rntten-Vld bubVV dV'innen &t<» . da man doch vmb derfelben willen auch die bibel nicht döifce lezen Dar-

umb tst nic«ndasrje folchesfürWenden,und umb derurfack verheten wollen, dasf e,n Christen nicht folte Comedien lefen undfpulen De fterke afkeer , die fommigen voor het Tonee*

^Tï?' de G(;rchiedenis van het Vooroordeel.» KiX °' ' 415 '42a' 4^0-^5 ™ VI D. bi.

F 2