is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 m. henrij, j. g. starcke, enz.

eene Openbaaringe koomen moesten. Onze heere jesus christus is de groote bewaarer van de Godlijke Openbairinge. Het is aan Hem , dat wij* verfchuldigd zijn de kennis van het geen wij van god verwachten moeten, en het gene Hij van ons verwacht.

,, 3. Deeze Openbaaringe heeft christus gezonden, en te kennen gegeeven door zijnen Enge!. Aanmerkt hier, de verwonderlijke orde van de Godlijke Openbaaringe. god gaf dezelve aan christus, en christus gebruikt een Engel om ze aan de Gemeente bekend te maaken. De Engelen zijn Dienstknechten van god. Zij zijn gedienstige Geesten voor rjfl erfgenaamen der zaligheid. Zij zijn Dienstknechten van christus. De Overheden en Magten zijn Mem onderworpen. Alle de Engelen gods zijn verpligt Hem te dienen.

4. De Engel gaf dezelve aan den Apostel Johannes te kennen. Gelijk de Engelen de Boodfchappers zijn van ciii'.istus, zoo zijn de Leeraars de Boodfchappers van de Gemeenten; het gene zij van den Hemel ontvangen, moeten zij aan de Gemeenten meede deelen. Johannes was de Apostel, die tot deezen dienst was uitverkooren. Zommige denken, dat hij toen ter tijd de eenige Apostel was, die nog leefde, en dat de andere Apostelen hun getuigenis met bun bloed verzeegeld hadden. Dit zoude het laatfte Boek van de Godlijke Openbaaringe zijn, en daarom aan de Kerk bekend gemaakt worden door de laatfte van alle de Apostelen. Johannes was de geliefde Discipel, en was onder het Nieuwe Testament, gelijk Daniël onder bet Oude Testament, een zeer gewenscht man. Hij was een Dienstknecht van christus; Hij was een Apostel, een Euangelist en een Propheet. Hij diende chuistus in alle drie de buitengewoone amten van de Kerk. Jacobus was een Apostel, maar geen Profeet, of Euangelist. Mattheus was een Apostel en Euangelist, maar geen Profeet. Lucas was een Euangelist, maar noch Apostel, noch Profeet: Maar Johannes was alle drie; en zoo noemt ciitiist u s Hem in eenen uitneemenden zin zijnen Dienstknecht Johannes.

,, 5. Johannes moest deeze Openbaaringe aan de Kerk overgeeven, aan alle de Dienstknechten van christus. Want de Openbaaringe wierd niet alleen gegeeven tot gebruik van christus bijzondere Dienstknechten , de Leeraars: Maar voor alle zijne Dienstknechten, de leeden van de Kerk. Zij hebben alle recht-op de woorden gods, en zij hebben alle belang in dezelve. ,, II. Hier