Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van lindenberc. 575

In's Gramnhage, bijJ. yan Cleef 1787. Béhalven het Voorbericht, 389 Bladz. m gr. 8vo. De Prijs is ƒ3-:-:

700 dra wij zeggen, dat dit Werk wederom een vrucht ^ is van den Heer j. o. muller, den Schrijver van de heeren van waldheim, waar van wij binnen kort bericht gaven (*), dan hebben wij genoeg ieze"d om hetzelve te prijzen. Wi| vinden in dt Schriften van dezen edelen Man overal blijken Van ene edele denkuive en een mtmuntend hart; hij fchrijft zoo van deden.den van hare beoefening, dat men in ieder' trek den waren deugdzamen ziet, die niet door zijne veder (lichten wil voor dathij eerst zelf door zijn gedrag, reeds jaren lang* onder zijne medemenfchen braafheid gepredikt heeft- hi fchrijft altijd met het lofwaardig oogmerk, om zijne medemenlchen wijzer en vooral beter te maken, en wijst de gebreken van verlchillende rangen en zoorten van menfehen, dan eens al lachende, dan wederom met enen manlijken ernst aan, doch altijd 111 enen naiven toon niet alleen, maar ook

ZnTJT' dzuT biizo"der eiSe» k, «1 waar aan men terftond zijne Schriften, ook zonder naamtekening , van die van anderen onderkent. Indien iemand, hij voorzeker kende de geheimen van het menfchelijk hart, en wist van deze kennis een nuttig gebruik te maken, tot zijn eigen nut! en dat van anderen, zoo dat hij met regt deze ^oorden van terentius (f) tot een motto op den titul van dit VVerk zetten mogt, „ Ik raad (mijne Lezers) om in de gedragingen hunner medemenfchen als in een' fpiegel in te zien en uit het leven van anderen een voorbeeld voor zich tè

Het gantfche beloop van een Werk van dezen aart te icnetten, zou voor ons ene vervelende arbeid zijn, en aait den Lezer ene droge en vervelende leétuur verfchaffen. liet plan van zodanig een Schrijver laat zich uit gene fchets kennen. Ook zouden wij bij de-afgifte van dit eerfte Deel noe maar zeer weinig van dit plan zeggen kunnen, daar, gelil een iederhgtehjk denken kan, hetzelve eerst in het vervolontwikkeld moet worden. Wij willen ons daarom mrr met de opgave van een klein ftaaltjen vergenoegen, en ten

™Z a aan,,rjnze" Lefi' de V0]Sende tcho™ aanmerkingen over de zelfmoord mededeelen.

„ In

(*) In dit zelvde Deel No. 8, bl. kró tt; Adelgh. UV: 3. 61. '

Kk 2

Sluiten