Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

518 m e r c i e r

woestenij worden , en de oogmerken van den wijzen Schepper even eens vervuld worden, gelijk het uitzigt van den landman, die door een dormwind, 'al het ooft van zijne boomen ziet fchudden , eer het half rijp geworden is. — Doch hoe zou het met de bevoordering deezer volmaaktheid, en dit verheeven geluk gefchapen daan, wanneer, gelijk zulks zeer wel zou kunnen zijn, het gevoelen van zo veele verdandigen, inzonderheid, van die welken voor de ziekbedden , of, in de ontleedkamcrs, met het mes in de hand, in de zielkunde fludeeren, waarheid was, dat, naamlijk, om te denken, de ziel voldrekt lighaamlijke werktuigen noodig heeft, en de volkoomenheid haarer kennis van de volkomenheid deezer werktuigen afhangt. — Dit argument a t:do mag , over 't algemeen , niet veel deugen, 't is echter zekerder om, in een zo gewigtig punt, den wjl der Voorzienigheid te volgen , dan vooruit te loepen."

wijn s laa p muts, door d«» Heer merc i er. Nullus dits line linea. Tweede Deel eerfte Stuk. Te Haarlem bij F. fiohn 1787. 202 Bkdz. in Svo. De Prijs is

Onder deezen zeldzaamen Titel, bevat dit Werk (het welk meer algemeen verdient bekend en geleezen te worden, fchoon de Vertaaling van het zelve in beter handen had kunnen vallen, want zij is over bet gemeen zelfs beneden het middenmaatige; eenen fchat van Wijsgeerige aanmerkingen en bedenkingen over veelerhande en belangrijke onderwerpen. Wij zullen uit de menigte derzelve ééne mededeelen, onder het opfchrift de Drukkunst, ten einde onze Lezers in Haat zijn, om te oordeelen, en lust hebbende in wel bekookte en febrandere gedachten , het Werk zelve raadplegen.

„ De Drukkunst is het fchoonst gefchenk, het welk de Vader der meufchen in zijne liefde aan ons heeft gegeven. Zij zal weldra de gedaante deezer waereld veranderen, zij zal uit haare enge kasfen groote en edelmoedige denkbeelden doen voortkomen, welken de mensch onmooglijk zal kunnen wederdaan; hij zal dezelven, in wederwil van zich zelven, aanneemen; reeds is het uitwerkzel hier van zichtbaar. N'aauwlijks is de Drukkunst gebooren , of alles krijgt eene algemeene en merkbaare ltrekking tot de volmaaktheid.

Sluiten