Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a MACBETH,

DUNCAN.

Ik wacht een' grysaart hier, die zich moet herwaarts fpoên; Zyn komst... mogt die en my en tevens u voldoen! Hy moest op myn bevel zich hier tot my begeven; Zyn komst is van gewigt, moet billyk my doen beven; En Schotlands heil en't myn'hangt van die aankomst af.

o LA MIS.

Wie is die grysaart, prins! die zo veel blyken gaf, Van zyn voorzigtigheid in (laats- en oorlogszaken, Om't hoog vertrouwen van zyn' vorst zich waard' te maken?

DUNCAN.

't Is één van hen, wier moed in eenen duistren ftaat, Door harden arbeid zich van tegenfpoed ontflaat; Die, by hun teder kroost, door kuisheid hen gegeven, In deze rotswoestyn, hoe bar, gelukkig leven. Gy zult welhaast hem zien; verzekerd van uw trouw, Is 't billyk dajr ons hart niets voor u achter hou'; Ja, uw voorzigtigheid moet my dit uur verzeilen.

GLAMIS.

'k Weet uw vertrouwen , vorst! op waren prys te (tellen, Gelyk een onderdaan en dienaar van den ftaat, Meer trouw naarmate een vorst met hem te rade gaat. Gy weet hoe in den top van uw rampfpoedigheden, By uwer zoonen dood, ik met u heb geleden. Wanneer Doualbain ftierf door een gevloekt verraad, Toen hy een prooije wierd der fchandlykfte euveldaad, Moest toen ook Malcolm, wien het licht naauw was gegeven, Nog ftaamrend in zyn wieg, zelfs voor uw oogen fneven! Men zegt dat Cawdor, zo berucht door euveldaén,

Die

Sluiten