Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

werden afgenomen, óm her reparatie werk re cW« aan d@ andere Schepen, die op haar tyd gereed moeiten zyn.

Wy willen niet onderfoeken, of het een waarheid is geweeft, of niet, het geen men in dien tyd voorgaf, dat het weinig werk by dit Collegie, en by de particuliere Bazen hier omtrent, in het tydperk feedert de voonge troubles of Oorlog rullenen Vrankryk en Engeland tot op de tegenwoordige verloopen, waar in de Navigatie alhier maar feer matig is ge wee ft, veele Scheeps Timmerlieden had doen verloopen, en een goed heen koomen naar Indien, of elders had doen foeken, d.m of een ampele mercantile Na* vigatie, en het employ van veele Koopvaardyfcheepen, en de noodfakelykheid om defelve of nieuw te timmeren, of althans loo veel als 'er voor handen waren te repareeren, en in Haat van dientt te brengen, de Scheeps Timmerlieden al te feer by particuliere Bazen occupeerde, om na 'sLands Werven om te fien , en miiïchien die Werven deed verkiefen, daar men hunne Daggelden met byfóndere gratificatiën kon te hulp koomen, het welk op 'sLands Werven niet kan of mag gedaan werden; maar dit Weeten wy feeker, dat hoe feer 'sLands Werven open ftonden voor alle Scheeps Timmerlieden, die eenige bequaamheid in het Ambagt, en behoorlyk onrflag van hunne Bazen hebbende, aanbooden, dit Collegie in, en federt 1777 tot dat de RepubVicq dueft m de uoubles geraakt is, nooit Scheeps Timmerlieden genoeg heeft kunnen krygen , offchoon ook daar roe devoïren zyn gedaan, om delelve van andere Plaatfen foo wel binnen als- buiten deefe Provincie te doen aanlokken; en aan de Java.inen, en andere vertrouwde Perfoonen , fteekpenningen zyn belooft, als fy Timmerlieden willen aan te voeren om op 's Lands W'erf te werken, ja felfs op een bekoome, dog daar na abufief bevonden informatie, dat aan de Fregatten by de Admiraliteit in het Noorder Quartier gebouwr, Scheeps Timmerlieden van Hamburg en Altona waren gebruikt, een exprelï'e Refolutie van den Raid van den 14 September 1779, den Equipagemeefter heeft gequalificeert, om de betaling van Reiskoiten te beloven aan de Scheeps Timmerlieden, die van daar fouden willen overkoomen, om alhier aan 'sLands Werf te werken; ja dat men liever onbequame als geene handen willende gebruiken, genoodfaakt is geworden, om toe te laaten, en niet alleen toe te laten, maar felfs te animeeren, dat 'er op 'sLands Werven Huis Timmerlieden, Molenmakers Knegts en Wagemakers Knegts tot Scheeps Timmerlieden zyn gedreffeert en gebruikt; hebbende wy onder anderen op de reprefentatien van de Heeren onle Gecommitteerden tot de Zaken van de Werf, dat den Equipagemeefter meende, dat de proeve, om Huis Timmerlieden te animeeren, om tot het Scheeps Timmerwerk over te gaan, niet had voldaan, om dat de Mr. Scheeps Timmerman wat fcrupuleus omtrent het Daggeld had gehandelt, den Equipagemeefter by Refolutie van den ai December 1779 gelalt, om verder eenige Huis'Timmerlieden te doen emploveeren, met authorifatie op d n

C Mr.

Sluiten