Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•I48 warme hoofden en koude voeten.

ren, in welken de natuur buiten dien tot zoodanige opwel* hngen bij u.tftek geneegen is, en waar elke fout zoo duur* zaaitie, ja zelfs bijna onuitwischbaare gevolgen heeft ze regt met voordagt daarin onderfieunt. En dat hier de gewoonte in de jeugd, in rijpere jaaren bijblijft, is maa^al te waar. De kortzigtige ontdekt niet terftond deeze fleste gevolgen, en neemt dit voor een bewijs van de onfchadehjkheid der nieuwe metbode. Dan, de grond tot hoofden oogziekten word dan reeds gelegt, wanneer hij zich nog met zijne groote wijsheid geluk wenscht

Hoest, verkoudheid, en keelziekte zijn meede van die kwaaien , welken men door deeze nieuwe barrevoeterii wil voorkomen. _ Egter is het nog eene groote vraag, of deeze ziekten niet meest al, gelijk de beroemde weikard meent, yan eene zeekere lugtgefleldheid koomen; en of er niet ook monnikken zijn, die zinkingen krijgen. Boeren en andere gemeene lieden, die bij hunne ongedekte beenen een hoest hebben , als eene aardbeeving, heeft zeker ieder een gezien. Nog een paar gronden verdienen opgemerkt te worden. Wanneer een mensch van de jeugd af meer aan bloote, dan aan bedekte beenen gewend is zullen hem dan niet kousfen , of ten minften aarzen, bezwaarlijk zijn , en hitte , jeukte enz. verwekken? Een ordentelijk man moet doch den meesten tijd koii<=-

fchijnSf6111 immerS — alt'J'd als Cen ScaPoij va>

De bij ons gewoone bedekkingen der beenen dienen niet alleen om de warmte m deeze deelen te onderhouden, maar ook dezelve te befchermen. Zij bewaaren voor meenigerï floot, en meenig infeét. mccwgea Over het geheel moet men tusfchen koude en heete beenen een onderfcheid maaken. Ook hierin laat zich een middenweg vinden en betreeden. Gaaren kousfen geeven zeekerlijk niet te veel warmte. In onze Noordfche gewesten eg-

ÏÏuta?"* * ^ KeV£r aan duMe of fiJne wolle«

Sluiten