Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over den dollenhonds beet. 235

ander, en het Branden der wonden of het bijten met fcherpe vogten, als het zekerst en beste middel voor te draa-

g6IOns Mengelwerk laat niet toe, om het geheele twistgeding hier "aan te haaien, dan wij kunnen echter met voorbij, de wijze, op welke de Schrijver de gebeetenen wil behandeld hebben, onzen lezeren mede te deden; na vooraf gezegd te hebben, dat de Schrijver veelvuldige proeven hiermede gedaan heeft, en zelf weleer gebeeten geweest is; Zie hier zijne behandeling:

Zeer gemaklijke en even zekere wijze, om menfchen, •welke door woedende dieren gebeeten zyn, voor dolheid te bewaaren.

$. i.

Bij de behandeling van een door een dol dier, het zij hond of kat, gebeetenen, komt het hoofdzakelijk hier op aan, dat het in de wonde geltorte gift verdelgd worde — tot geluk blijft dit gift weeken en maanden op deszeits plaats, waar het aangebragt is, volftrekt werkeloos rusten.

§• I

Het uitfnijden en inbranden der gebeeten plaats is '..ertoe het verkieslijkfte en beste middel; hoe zulks dient te gefchieden, moet eiken Wondarts bekend zijn.

§• 3-

Alleen, daar deze onfeilbaare geneeswijze wegens haare fchijnbaare wreedheid afgeflagen of onmogelijk is, zoo is het onvermijdelijk gevaar tegenwoordig, om woedend te worden, indien men alsdan niet op eene andere wijze te werk g'aat.

S- 4-

Daar de ondervinding heeft aangetoond, dat_ van alle tot hier toe voorgellaagen middelen geene onfeilbaar geweest zijn, zoo kan het niemand ongerijmd voorkomen, andere middelen te zoeken, vooral zulken, welker werkfaamheid zich vooraf laat bewijzen , en door proeven is bevestigd geworden ; zulke een middel js het door den Freijburgfchen Hoogleeraar mederer onlangs bekend gemaakte, naamlijk, het met laauw water verzoette Mep-

Sluiten