is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUURLIJKE HISTORIE

daar gloeiend ftaal in gebiuscht is, getrokken, geeven zij eene imktachtige zwartheid.

sa var y fpreekt ook van eene foort van Roode Thee, of Tartaar fche Thee, Hanam Tcha genaamd, welke het water bleekrood verft, en die men zegt voor de vcrduuwine zeer bevorderlijk te zijn. Door middel van deeze Thee warden de Tartaaren gezegd raauw vleesch te kunnen verteert. Haar fmaak is aardachtig, en verre de oeaangev jiaamlie van alle de andere foorten. Maar deeze is hier te land naauwlijks bekend.

Om in de keus der beste Thee niet mis te tasten , moet Mendia gee»e kiezen, welke den fterklien geur heeft, en Hei minst gebroken is. Ook moet men bijzonder wel zorg dringen, dat men zodaanige Thee niet neeme, die in de lucht gefteld is geweest, om te verftaan en uit te waaslemen.

De drank, Thee genaamd, wordt in China, en door het grootfte deel van het Oosten, op dezelve wijze als in Europa gemaakt, naamüjk: door de Bladen in kookend water te laaten trekken, en het aftrekfel heet te drinken. Hier W land is het, wel is waar, gebruikhjk, de bitterheid der Thee door fuiker eu melk te temperen ; maar de Oosterling*a gebruiken ze zuiver op zich zelve. De Japanners echter, zegt men, bereiden hunnen drank eenigzins onderfcheiden , naamlijk : door de Bladen tot een poeier te wrijven, dat poeier in kookend water te roeren, en dien drank vervolgens te gebruiken, gelijk wij de Koffij. Doch, volgens het Bericht van den Heer du halde, is deeze handelwijze niet aan de Japanners alleen eigen, maar ook in fommige Provinciën van China gebruiklijk.

Het gemeene volk, die eene grover foort van Thee hebben, kooken die een tijdlang ia water, en bedienen zich ran dat vocht tot hun' gewoonen drank. Vroeg in den «sorgen wordt de ketel, met water gevuld, over 'het vuur gehangen, en de Thee, of ia een zakje, of in een mandje, daarin gedaan, opdat de bladen, bij het infehenken, geene hindering zouden aanbrengen. De Bantsjaa- Liee worde alleenlijk op deeze wijze gebruikt, wijt haare kracht door een enkel aftrekfel 'er niet genoeg zou uitgehaald worden.

De Chineezen gebruiken altijd Thee, bijzonder over tafel. Zij is het voornaamfte daar zij hunne gasten op onthaaltn. De gemaatigdften drinken ze ten minfte driemaal daags; anderen tien- of meermaal j en nogthans, rekent men, dat