Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b È R m E L a n C Ö O L i ë*. £1$

Hét zou overtollig zijn , als wij hiér de meer of rrnt zwaare toevallen van dit foort van aandoeningen wilden herhaaleu, die met zo veel netheid en nadruk befchreeveri

Zljll doqr ARETEUS, Slj dénham, STAHL eu boe R-

have enz. en die zich daaglijks aan het waarnemend oo* van den Geneesheer voordoen. Wij zullen alleen, als éér! Van derzelver onderfcheidende kenteekehen doen opmerken eene geduunge beweeglijkheid, die hen ten fnèlden van hec één uiterlte tot het ander doet overflaan; een hevige ebbei en vloed van buitenfpoorige neerflagtigheid en mannelijken moed; van helderheid van ziel en alle de angstvalligheden van Ichnk en wanhoop; van bedaardheid, én alle de vervoeringen van gramfchap en woéde; met één woord, van een bovenmatig Vertrouwen en de koele agterhoudendheict van eenen benevelden geest, altijd gereed óm in murmureeringen los te berften. De aangezette verbeeldingskragt deezer kranken vermeerdert, en vergroot hun de ligtlle redenen van klagten, en geeft fomtijds plaats aan eene beek van traanen met afgebrooken zuchtingen, en als 't waré ftuiptrekkende fmkken. De redenen van hunne vreeze, dikwils enkele harsfenfehimmen in 't oog van eenen bedaarden mensch, kunnen in hun de uiterlte verwoestingen aanrichten, en wezenlijke ziektens veroörzaaken. Ik zal hier van een voorbeeld bijbrengen ontleend uit eene Verhandeling, die, eenige jaaren geleèden,in 't openbaar op de üniverfiteit van Montpellier verdeedigd is. •

Een jong Student raadpleegde, gékfdhèerende, met eert goedergelukzegger, die hem den dodd voorfpelde, op den ouderdom van 25 Jaaren. Deeze voorfpelling verwekte ir* den eerden opllag weinig of geen aandoening, en de Jongeling bragt nog verfcheiden jaaren gerust en bedaard door. Doch toen ontmoette hij bijgeval eenen anderen Horoskooptrekker, die hem insgelijks den zelfden tijd des ouderdomst als zijn fterttijd bepaalde. Deeze dubbele voorzegging deed de hevigde verwarringen in de ziel van den Student Wit* ltaan, die reeds eene overhelling had tot Melancholie, ttii Verliet de Hoogefchool, en keerde weder na zijne Ouderen. Hij kreeg de koorts, zijn ligchaam verdroogde, hii werd bleek en mager, en alle gebruikte geneesmiddelen, geduurende een heel jaar lang aangewend, waren vruchteloos en zonder eenig nut. Hij geloofde, wel dra het gewaard noodlottig eindperk van 25 jaaren te zullen bereiken.. De Ouders ten deezen opziclite, onderricht, droegen zorg, om hem denjuilfen tijd van zijne verjaaring te verbergen 5 VUL Deel. Mengdji. No. ia, Nn &é

Sluiten