is toegevoegd aan uw favorieten.

Kronyk der stad Rotterdam [...]. Beginnende met [...] 1270, en eindigende met [...] 1670.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 105 )

den Heer van Naaldwyk, die, met zyne, by hem zynde manfchap, in Montfoord gevlucht was, zonder dat men dit te Rotterdam nog wist, voor verboreni rekende; doch zoo rasch Reyer van Broekhuizen met 300 Ruiters in ft.lte van Woerden gekoomen, in den avond gelukkig binnen geraakt was, en aldaar de tyding vanNaaldwyksbehoudenisfebragt, bedaarde dit de droefheid zoodaanig, dat zeer veereder weenende vrouwen en kinderen, die de ftraaten met haar geklag en jammeren vervulden, door deeze blyde tyding getroost en geftild wierden.

Binnen Utrecht werd door de Hoekfchen een ontwerp gefmeed,om de Stad Gouda by verrasfching in te neemen Men had tot deeze onderneeming beftemd vier fchippers, die met hunne lange fchepen zouden gaan liggen in de ftads Buitenvest, en zich des nachts tusfchen den 7den en 8ften van Juny by elkandren voegen, en hunne fchepen overdwars in het water haaien, opdat aldus die fchepen zoude kunnen dienen voor bruggen aan de ftormloopers, dewelken alzoo binnen geraakt zynde, alsdan de poorten, voor het P^devdk, ontfluiten zouden. Dees aanflag behaagde aan de Rotterdammers, en zy boden zich gewillig aan, om dien te helpen ten uitvoer brengen.

Toen de bepaalde tyd gekoomen was, vertrok Broekhuizen des avonds, ten 6 ure, met 600 foldaaten en 400 Kuiters van Rotterdam,- Gouda genaderd zynde, werden de beftormers wel afgezonden, doch vonden zich in hunne onderneeming bedroogen: alzoo zy die fchepen op die plaats niet vonden. Zy hoorden ook in het ftilst van den nacht eene zeer groote beweeging in de ftad, en dit deed hen weldra begrypen, dat hun aanflag ontdekt was.

Reukeloos zou het geweest zyn de ftad in deezen toefland aan te tasten, des befloot de Ridder Broekhuizen van den aanflag af te zien , en trok met zyne Ruitery naar Woerden; maar de Rotterdammers kwamen in den morgenftond weder t'huis, hebbende het woedend krygsvolk nogthans verlcheiden by Gouda ftaande woningen verbrand.

J Dd °P