Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ext rad uit de Re-

folutien van de Heeren Staaten van Hollandc cnde WeltVrieslandc, in hun Ed» Groot Mog. Vergaderinge genomen op

Woensdag den 3 July 1782.

ONtfangen een Mifïïve van de Praefident en Raaden van den Hove, gefchreeven in den Hage den 2 deefer, houdende, tot voldoening aan hun Edele Groot Mog. Appoinéïement van den 15- Mey deefes jaars, der felver conlideratien en ad vis, op de daar by te rug gaande Requeite van Thimon Cornelis van Heerdt voor fig felve en nog als in Huwelyk hebbende Johanna Jacoba Herbenina JVIauritia vander Does van Noordwyk, en van defelve met haaren voornoemden Man geaffiüeert,gemunieert met het volkomen confent van de Ouders en meerderjarige Naaflbeflaande, welke alle fchriftelyk declareeren te verlangen, en (voor foo veel des noods) meede te verfoeken, dat op der Supplianten Requefte door hun Ed. Groot Mog. favorabel moge worden gedisponeert, en tendeerende om te obtineeren dispenfatie van het Placaat van hun Ed. Groot Mog. van February 1751, en van de poenaliteiten daar by op het doorgaan van Jonge Lieden ge* itatueerr.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan, dat het voorfz Advis en de bovengemelde Requeüe lullen worden geêxamineert door de Heeren Gedeputeerden der Stad Haarlem , en verdere hun Ed. Groot Mog Gecommitteerden tot de laaken van de Juftitie, met CommhTariflen van den Hove, en de Vergadering daar op gedient van der lelver confideratien en advis.

Advts van het Hof op dé Requefte van T. C. van Hetrdt en Jt J. H. Af. vander 'Does van Noordwyk j om dispenfatie van haar Edele Groot Mêgettde 'Placaat van ijT Fcbrnary 1751 en de poenaliteiten daar by op het doorgaan van jonge Lieden geftatueert.

CommiJT*

Accordeert met de voorfï Refolutien.

Sluiten