Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I)

Nüdere Memorie dienende tot

wederlegging van het Berigt van dè meerderheid der Leden van de Vroedfcbap der Stad Alkmaar op de Misfive van zyne Hoogheid aan hun Ed. Groot Mog. van dato x6 November 1783 met der felver Bylaagen3 omtrend de Regeer ing der Am ft en of de EleBie van Burgemee(leren > Scheepenen, Thefauriers en Vroedfchappen der gemelde Stad.

INLEIDING.

WAnneer zyne Hoogheid zig in de onvermydelyke noodfakelykheid heeft bevonden, om ter kenniffe van hun Ed. Groot Mog. te brengen, hoe het aan Burgemeefteren en Vroedfchappea der Stad Alkmaar, immers aan de groote meerderheid der felven^ had kunnen behaagen, om, eerlt op den 18 Februar.y van den jaare 1783» eenige Leden uit het midden van hun te committeeren, ter examen van eene in die Vergadering gedaane Propofitie, om te onderfoeken het regt (foo als daar by wierd gefegd) aan de Stad omtrend be begeevinge der Ampten, van Burgemeefteren, Scheepenen, Thefauriers en Vroedfchappen, toekomende, en, om daar op te dienen van hunne confideratien en advis; als ook vervolgens reeds op den 14 der felver maand February, en alfoo liegt s fes dagen daar na, terwyl inmiddels de deliberatien der prsfente Leden over dat onderwerp onder fpeciale afvordering van fecretefle waren gehouden, en de abfente Leden tot defelve deliberatien niet waren befchreeven, op het Rapport, door defelve Gecommitteerden ter gemelde Vergadering gedaan, en het Advis door defelven ingebragt, by meerderheid van Stemmen, dien conform goed te vinden en te verftaan.

Dat voortaan niet meer eenige Nominatief] tot de begeeving van Ampten van Burgemeefteren, Scheepenen, Theiauriersen Vroedfchappen dier Stad, fouden worden gemaakt; om daar op de Elertie van zyne Hoogheid, of van iemand anders, te verwagten, maal dat de gemelde Ampten (foo ais daar b> , word gefegd) overeenkomftig de Handveften: Privilegiën en Oftroyen van de voorfz Stad en der felver Burgerye, door gemelde Ver. eadering felve, als de even genoemde Burgerye repraefenreerende, by direde aanftellin^ fouden worden begeeven;

Voorts dat aan zyne Hoogheid, by Mifii ve, tot het overhandigen van welke alfoo Ge committeerdens wierden benoemd, van da gerefólveerde kennis foude worden gegee ven; A Ei

Bylaag tot de Miffive van zyn Hoogheid omtrent de Magiftraats beftelling van Alkmaar.

Commijf. en

O ver genoodmen.

16 Sept. 1785%

i

r t

i

Sluiten