is toegevoegd aan uw favorieten.

Bylaag tot de missive van zyn hoogheid omtrent de magistraatsbestelling van Alkmaar [...]. 16 sept. 1785

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■( 1X3 )

Philips van Bourgondien in den jaare 14*5- door Hertog jan van Braband, Man en Voogd van Jacoba tot Ruard van Holland zynde aangelleid, lo > als fulks by Wagenaar in fijne Vaderland'fche Hiftone III Deel, pag. 46,'. kan worden gevonden, en fulks ook nader kan blyken uit het Charter lelve daar van voorkomende b\ Mieris IV' Derl 3 pagW* al'00 om hem, en geenfints aan meergemelde Vrouwe lacoba van Beyeren, welke te dier tyd met alléén reeds onder curateele van Hertog Armdeus van Savoyen was gefield, maar aan welke ook intuffchen de meede Regeering defer Lande met en beneevens haaren wettigen Gemaal, door de Staaten defer Provincie expreffelyk was omlegt, en die op haaren wettigen Gemaal alléén getransfereert, de Re^ geering van den Lande van Holland was gedeman-

deert; , t . r

Zonder dat jeegens dit geallegueerde eeniglints in aanmerking zoude kunnen komen, dat Vrouwe Jacoba van Beyeren .bereids ten tyde van de gifte van dat Privilegie met meergemelde haaren Echtgenoot Hertog Jan van Braband in onmin zoude hebben geleefd, en daar by zoude hebben gefuftineerd, dat het Huwelyk met denzelven onwettig, en volgens het Canonicque regt nul en onbeftaanbaar zoude zyn, alzoo zy lieden Germain Neef en Nigc zynde, elkanderén te na in den Bloede waaren beftaande.

Daar het bekend is, eh zulks ook by Wagenaar in de Vaderl. Hifior- 3 'Deel pag. 4x0 en 4*1, word beveiligd, dat Jacoba van Beyeren met kennis en toeilemming van de Heeren Staaten van deezen Lande met denzelven haaren Neef Hertog Jan van Braband zullende Ondertrouw doen, alvooiens van Paus Maktyn den V. Difpenfatie van dat Canonieq Verbod, en permiflie tot het zelve Huwelyk verzogt en verkreegen heeft; , c_ '.. ^

Dat vervolgens, wanneer ter geleegenheid van dei onmin tuffchcn haar en haaren Gemaal ontftaar door haar Procedures voor den Pauffelyken Stoe waren gemoveert , ten einde het zelve Huwelyk als onwettig zoude werden gediflolveert, hei: zelv Huwelyk bv uitfpraak van denzelven Paus Marty den V. in het begin van den jaare i4*7 oude ity is verklaard wettig te zyn.

En dat gemelde Jacoba van, Beyeren van die uitfpraak fig hebbende beroepen op een Kerk Ve' gadering, of op den Paus zelven, naderhand^va dat Beroep of Appel (volgens den Zoen op« den July t4l8, tuffchen Hertog Philips van' W« dien en haar aangegaan,) by hec * Amcui nee gerenuncieert en afgefien, met belofte aan die Set tenue te zullen obedieeren en gehoorzaal

E e

Objectie i Vrouwe Jacoba van Beyeren leefde ter dier tyd \n onmin mei haaren Man, en haar Huwel k was hoven dien onwettig*

IVwederlegging dier ge* pretendeerde nulliteit vatè haar Huwelyk.

i

>l

l

j

n 1*

ra

3

i-

ft

1-.

n

H ' •