Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WET SPOOK, jj

„ tenfchap', die mij hindert, opweegeo, ik zal de voor. „ zichtigheid die mij vermoeit en listig valt onnut ,, maaken; " en de begeerte heelt Vr bijgevoegd: derhalven zal ik den zwakken verdrukken, de vrugten zijns arbeids verflinden, en zeggen: God heeft het zo bepaaldhet lot heeft het z :weer 'er op

bij de wetten des hemelt en der aarde en bij de wetten van het menfchelijk hart! de fchijnfaeilige zal in ziin hst en de onrechtvaerdige in zijn roofzucht bedroogen worden; de zon zal haaren loop veranderen, eerde dwaasheid den voorrang boven de wijsheid en kennis bekomen en de verblinding de overhand verkrijgen zal over de kloekzinnigheid in de gewigtige kunst om den mensch deszelfs waare genietingen te bezorgen en zijn gelukftaat op hechte grondflagen te vestigen »

VIERDE HOOFDSTUK,

De Uitlegging.

Dus fprak het Spook. Verbaasd over dit gefprek en het hart door verfchillende gedagten beroer!, bleef ik lang in ftUzwijgendheid gedompeld. Eindeli k mif ve Koutende om het woord optevatten, fprak k he zelve dus aan: O geest der graven en der ruïnen^ „ uwe tegenwoordigheid en uwe geflrengheid hebben

" üT^TZ r°erd; mMr de i^Aeid uwer rede „ fchenkt het betrouwen aan mijne ziel terug. Ver! « geef mijne onweetendheid. Helaas! zoo de mensch

}» blind

Sluiten