is toegevoegd aan uw favorieten.

De ruïnen, of Overdenking over de staats-omwentelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fi6 AFGRIJZEN EN SAMENZWEERING

begeerte bewoogen, maar tusfchen hoop en vrees, tusfchen het gevoel zijner rechten en de gewoonheid aan deszelfs ketenen, onbefliste menigte, in beweeging te geraaken ; aan de andere zijde vreesden de, uit den flaap der traagheid en van het willekeurig gezag plotslings opgewekte, koningen hunne throonen te zien omwerpen 3 en overal werden die clasfen van burgerlijke en gewijde dwingelanden, die de koningen misleiden en het volk verdrukken, van woede en afgrijzen aangetast; en trouwlooze voorneemens fmeedende, zeiden .zij: „ Wee onzer! zoo de rampzalige kreet van vrij„ heid ter ooren der menigte komt; zoo die fchadelijke „ geest van rechtvaerdigheid zig voortplant! " . . . . Toen de vlag ziende waaijen, zeiden zij tegen eikanderen : „ Begrijpt gij wel, welk een drom van kwaa„ len in deze enkele woorden bevat is ? Zoo alle men,, fchen gelijk zijn, waar blijven dan onze uitfluitende „ rechten van eer en magt ? Zoo alle vrij zijn , of ,, moeten weezen, wat zal er dan van onze flaaven, ,, onze dienstpligtigen, onze eigendommen, worden?

Zoo allen in den burgerltaat gelijk zijn , waar blij„ ven dan onze geboorte-, onze erfrechten? en wat „ wordt er dan van den adel? Zoo zij allen voor Go„ de gelijk zijn, waar toe zijn er dan middelaars noo„ dig? en wat wordt er van de prieflerfchap? Ach! „ fpoeden wij ons om een zo vrugtbaar, zo befmette,, lijk zaad, uitteroeijen ! laaten wij alle onze kunst, „ tegen zo groot een rampfpoed, in 't werk (tellen; „ laaten wij den koningen fchrik aanjaagen, op dat ze „ zig met onze zaak veréénigen ; laaten wij het volk „ verdeelen, en beroerten en oorlogen onder het zelve

verwekken! laaten wij het met ftrijden, veroverin„ gen en naijver, bezig houden ! laaten wij het be„ vreesd maaken voor de magt dier vrijë natie! laaten

wij een groot verbond tegen den gemeenen vijand

„ vor-