Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 AANTEKENINGEN.

Het is wel zonderling dat Africa, 'twelk als 'tware nevens ons ligt, het minst bekende gedeelte der waereld is! De Engelfchen doen, in dezen tijd, poogingen, die uit hoofde van derzelver goed gevolg, onzen naiiver verdienen optewekken.

Bladz. 20. (7) Hier waren die Idumeefchc zeehavens Ailah en Atfiom- gaber. De naam van de eerstgenoemde dezer fteeden, beftaat nog in deszelfs ruïnen, bij de punt der golf van de roode zee, op den weg die de Pelgrims naar Mekka neemen, gelegen. Atfiom heeft geene meerdere fpooren overgelaaten dan Zolzoum en Faran, en echter was deze ftad, de haven van Salomqns vlooten.

De fchepen van dezen vorst, door de Tyriè'rs begeleid, begaven zig rondom Arabie naar Ophir, in de perfifche golf, waar zij met die van Indien en Ceylan, gemeenfchap kreegen; en deze fcheepvaart was geheel Phenicisch, gelijk de ftuitrlieden en fckeepsbouwers door de Jooden gebruikt, en de naam zelve der eilanden Tyras en Aradus, thans Bathain geheeten , zulks bewijzen, zij werdt altijd op tweeërlei wijzen in deze zeeën geoefend; de eene in "Jonken van hafelaarhout en biezen, met huiden bekleed en geteerd, en deze booten konden de roode zee niet verlaaten, noch zig van de kust verwijderen; de andere in een foort van ponten, op de wijze van onze fchepen ; eu deze konden de flraat door gaan, en de golven van den oceaan weêrftand bieden; maar men moest er hout, tot zelfs van het gebergte Liban en van Cilicie, alwaar dat het fchoonfte en overvloedigrte is, mede overbrengen. Dit hout werdt eerst met vlotten, over zee van Tarfus tot in Phetiiciën overgevoerd; en dat is de oorfprong van den naam fchepen van Tharfus, welke, in de daad zeer belagchelijk, heeft doen geloven, dat zij van Tartesfa in Spaniën rondom Africa kwamen. Van Pheniciën vervoerde , men het zelve, op kameelen gelaaden, tot aart de roode zee, gelijk men dat nog heden gewoon is, om dat de oevers dier zee^ in al derzelver uitgeftrektheid, volllrekt gebrek aan hout hebben, zelfs niet genoegzaam om er zig bij te verwarmen.

Deze aldaar gebouwde fchepen, bezigden een rond jaar tot

dien

Sluiten