is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *P4 X

MISSIVE van wegen Heeren Burgemeester en der Stad Rotterdam, aan den Ueere RaadPenfionaris; nopens het voorgevallene op den 3 April 1784.

HOOG EDELE GESTRENGE HEER'

ÜlCer voldoening aan de ordres van Heeren Burgemeesteren, heb ik de eer U Hoog Ed. Geftrenge by deezen tot dcszelfs informatie kennis tc gceven, dat 'er gisteren avond, by het optrekken van de Burgerwacht, eenige confufic in deeze Stad is veroorzaakt door eene groote meenigte van de kleine Gemeente, welke de gemelde Burgerwacht genoegzaam hebben ingcflooten; en op dezelve aangedrongen; waar op de Officier, die het gemelde Corps commandeerde, eerst eenige fchooten over de Man heeft laaten doen; doch zulks het beoogde effeft niet hebbende gedaan, is 'er met fcherp onder dc geattroupeerde meenigte gefchooten , waar door, zoo als men verneemt, zes of zeven zyn gekwetst, het geen die uitwerking heeft gehad, dat de meenigte uit malkandercn is gegaan.

De twaalf Compagnien vervolgens alle in de Wapenen zynde gekomen, is het na die tyd wederom