Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 344 X

dat * n het zelve geroepen wierd: kom 'er maat* Vit, Blïkjènift Moordenaar.

Verder verklaarde de vierde Depofant Pieter Cordemans, (mede afzonderlyk getuigende) eerftelyk, dat hy circa agt dagen na den derden April laatstleeden, zonder zig den pnecifen tyd te kun* ncn herinneren, is gekomen over deNieuwemarkt alhier, alwaar hy door eenige Jongens, onder veelerbande Scheldwoorden, met fteentjes is gegooit, om welke reden hy zig zo fpoedig mogelyk van daar heeft begeeven.

En voorts, dat hy Depofant op den ia April 1784. des avonds circa half neegen uuren, over de g'-'H.te Markt, digt by het Hang komende, aldaar heeft zien ftaan een kloek Mansperfoon, met een Schansloper aan, en een ronde hoed op, welke, zo als hy Depofant voor hem was., een groot Mes ontblootte, zeggende: fin Blikfem; waar op hy Depofant een Sabel, welke hy by ?ig had, trok, en twee fchfeeden agter uit gaande, zig in postuur van verdediging (lelde; dat aistoenhetvoorfz. Mansperfoon is weggeloopen.

Dat hy Depofant den 28 daar aan volgende, des avonds tusfehen half tien en tien uuren, is geko, men over-de Visfchersdyk, alwaar hem tegenkwamen twee Mansperfoonen , waar van de eene kloek van postuur was, hebbende aan ecu Schanslooper, en de andere kort, met eeu Kiel aan, welke twee Mansperfuouen hem Depofant voorby gingen

Sluiten