Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ^4 3

De Prefident brast vervolgens onder den aanddgt der Vergadering eene advertentie, geplaatst in de Friefche Courant van faturdag den 13 deezer maand , met den naamtekening van E. M. yan Beijma, betrekkelijk eene memorie van het oud Burger-weeshuis binnen Leeuwarden, en waar over in de Zitting van den 13 Julij 1.1. was gedelibereerd, zoo als in de notulen van dien dag is te vinden; betuigende de Prefident, dat het hem na gedaan onderzoek was gebleken, dat de fomma van 6000 gis. welke J. M. van Beijma, ingevolge den inhoud dier memorie nog had moeten opbrengen, den 1 Junij bereids was betaald. Dat de gedagte advertentie echter in zoodanige lajfive termen was vervat, dat men zulks niet ftilzwijgend behoorde te pasfeeren, te meer vermits J. M. van Beijma, bij de aanvrage om die penningen, op aanfehrijving der Reprefentanten, op te brengen, aan 's Hofs Bode, volgens relaas, had verklaard, zulks niet te kunnen doen, en dan eerst, wanneer zijn Zoon E. M. van Beijma thuis kwam, Jehikkingen te zullen ieraamen. Waarop de Secretaris is gelast eene advertentie in de Couranten te plaatzen, om het publiek dien aangaande te disabufeeren.

R. van SLOOTEN.

(Het vervolg in No. 15.)

Deeze Nommers worden uitgegeeven te Leeuwardea bij M. J. van der Wal, Franeker Romar, Harlingen Stuurman, Sneek Bransma, Heerenveen Roorda, en verders alom.

De Prijs is a Stuivers.

Sluiten