Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34= )

de ftemgnrechtigde Burgers te vragen, ten einde zich daarna ais dan te gedragen. Zonder refumtie.

Een rapport en advis van de Commisfie tot de binnenlandfciic Correspondentie, op de misüve van het Gerecht van Stavoren, concerneerende den Ontvanger der boelgoederen, welke, als Secretaris geweigerd hebbende de Burger-verklaring te vertekenen, als'nog* in qualt. van Boel-ontvanger blijft fungeeren, vermits het Gerechte in onzekerheid verfeerd, of hetzelve hem daar van kan ontzetten, om dat hij voormaals die bediening heeft gekogt. De Commislie advifeerde, dat de zwarigheid van het Gerechte hier niet te pas kan komen, en dat hij Blok zoo wel als BoclgoedsOntvanger, dan als Secretaris moet worden gedimitteerd, bij aldien 'er aan de Publicatie van den 11 Maart zal worden voldaan. En is conform het advis van de Commisfie geconcludeerd, aan het Gerecht van Stavoren zulks terug fchrijven.

Nog rapporteerde de Commisfie, ingevolge den last aan haar bij decreet van den 9 Aug. 1. ï. opgedragen, dat zij de nodige aanfehrijving had gedaan aan dc refpective Commisfien yan Correspondentie in dit Gewest, om binnen eenen peremptoiren tijd aan haar te doen toekomen een bericht, welke ambtenaaren 'er nogmogten worden gevonden, die geweigerd hebbende de Burger-verklaring te doen, in derzelver posten eijrt blijven continueeren, dat van bijna alle de Gerechten zodanige opgave was gefchied, waarvan zij dan ook eene lijst exhibeerdc; edoch dat nog eenige Diftricten zijn in gebreke gebleven, en waaromtrent, na ontvangst der berichten, de Commisfie nader rapport zoude doen. Waarop gedecreteerd is, de Commisfie yan Correspondentie tc authorifeeren en te gelasten , om aan de refpective Gerechten de nodige adhortatie te doen, tot vervulling van die bedieningen, waarin als nog perzoonen fungeeren welke geweigerd hebben de Burger-verklaring af te leggen, en die ter beichikking van de Gerechten mogten (laan, en zich verders, omtrent de nog in te komene berichten, even'gelijk te gedragen.

Intusfchen is ter refumtie gebragt de Publicatie, tot alteratie van het reglement op de Jacht, den 33

Sept.

Sluiten