Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

fchen Volks / plechtig te vervvelkoomen, en met denzelven Commandant de beste fchikkingen, tot voor, kooming van wanorders, en verwarringen, tebefaauien.

Naauwlijks hadden de Gecommitteerde Leden de Vergadering verlaten, of 'er werdt per expresfe een brief aangebracht, gezonden van de Diflrict-Regeering van Gaasterland, en behelzende bericht, zoo ,, van het alleronverwachtst inmarcheeren van een „ aanzienlijk getal Franfche Militairen, als van den „ moedwil die 'er in dat Diflrict, en allermeest op de „ buitenplaats van den geweezen Grietman Rengtrs

zoude gepleegd zijn."

Deeze Misfive geleezen en in ovcrwceging gebracht zijnde, werdt beflotcn, om dezelve aan de" flraks gemelde Commisfie ter receptie der Franfche troupes, ter hand te ftellen; ten einde deeze, bij het ontmoeten van den Franfchen Commandant, daarvan een zodanig gebruik mogt maken, als zij tot afwending van verdere ongeregeldheden, gefchikt zoude vinden.

Wijders werden ter tafel der Vergadering gebragt eenige Hukken, rakende het verhandelde ter Generaliteit , als mede een brief van de Reprefentanten des Volks van Overijsfel, behelzende eene hartelijke gelukwenfching met de alhier zoo gelukkig volbragte Revolutie.

Voort werdt door de Commisfie, Vervangende het Collegie, gerapporteerd, dat zij, over de in deeze "Provintie zich bevindende Karreknegts en Paarden in •conferentie geweest zijnde, met dcn'Commandant Gumoens, -van deezen verflaan hadde; dat ingevolge zijne gegeevene orders, de paarden van deVekl-Equipagie verkogt, en de paardeknegts naar hunne Regimenten Honden verzonden te worden; dat nogthans de Officieren met hun Escorte, in hunne kwartieren konden verblijven; en wat betrof de geweeren; dat van deeze fiegts weinige overgebleven , en deeze weinige nog derwijze ontramponeerd waren, dat dezelve de vervoering naar het Ammunitie-huis, en de kosten van herltelling, naauwlijks waardig konden gekeurd worden.

Voorts werdt op den voorflag van het Committé der

Fh

Sluiten