Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 )

Naa dat hierop de Notulen van de drie naastvoorgaande Zittingen gercliimeerd en goedgekeurd waren, gaf de Secretaris Brouyter bericht, dat hij ter voldoening aan den hem opgcdraagen last, met den Auditeur Milit. P. fVierdsmava conferentie geweest was, over het publiceeren van het pardon voor de Militairen, voor den 17 Jan. deczes Jaars gedeferteerd; en dat volgens hun advijs het gedachte pardon, zonder eenige ondertekening, en ook zonder melding van den dag, op welke hetzelve verleend was, door den Commandant der Militie, in deeze Provintie guarnizoen houdende , op de gewoone wijze met trommelflag en trom* pettengefchal behoorde te worden bekend gemaakt.

Voorts werdt ter tafel gebragt, eene per expresfe overgekomene Misfive van de 'prov. Repr. des Volks van Holland; behelzende eene hartelijke gelukwenfching, met de gezegende omwending van zaaken in deeze Provintie tot ftand gebiagt, als mede de krachtigfte verzekering van de blijdfchap, welke dc tijding deezer aangenaame gebeurtenis bij hen verwekt had, en die zoo groot en algemeen was, dat volgens de eigene woorden der Misfive, op het eerfle yerneemen dier heüchlijke omftandighedén, de gehecle Vergadering als door ééfien Geest gedreeven, zoo gevoelig was aangedaan , dat dezelve voor een oogenblik haare eigene bezigheden vergat, om der Vriesfolie Vrijheid iiulde te doen.

Deeze en andere hartelijke betuigingen in de Misfive vervat, maakten den diepften indruk op de Vergadering, cn decden haar belluiten, om dit ftuk, waarin de edelfte gevoelens, met de fterkfte bewoordingen waren uitgedrukt, opentlijk op de Fraterniteit te doen voorleezen.

Nog werdt eene Misfive ingebragt, behelzende een bericht, dat men waarfchijnlijk een Regiment Franfche Hufaaren, en een dito Carabiniers te Leeuwarden te wachten hadde; als mede veele en dringende klachten , wegens geweldenaarijen, die door Franfche Militairen in den oord van Hemelumer Oldephert en Noordvvoldc zouden gepleegd zijn; waarop gerefolveerd werdt, de Burgers Kom, IV. L. Ladenius, geadfifteerd met den Commis C. Godfchalk af te zenden, ten einde zich omtrent deeze zaak nader te inforC 3. mee-

Sluiten