is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de provisioneele representanten des volks van Friesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Ba )

goed geweeren, en een nog grooter voorraad van patroontasfen enz. te bezorgen; — waarop gedelibereerd cn in aanmerking genomen zijnde, dat men waarléhijnlijk eerlang, algemeene fehikkingen over de Wapenoeflening van het Bondgenootfchap te wachten hadde, beüoten werdt, om de buitengewoone Gecommitteerden, welke nog voor den eerften April naa 's Hage zouden vertrekken, te lastigen, van in Holland, naar dc intentie der Bondgenooten, omtrent dit onderwerp, te vernoemen, en daarna, zoo doenlijk, eene toereikende menigte van geweeren te bezorgen.

Nog werdt door gedachte Committé voorgedraagen, dat door verfcheiden gewapende Genoodfchappen aanzoek gedaan was , om perfoonen , bekwaam tot het onderwijs geeyen in de exercitie; waarop gerefolvcert is, door het Committé van Waakzaamheid aan deeze Genootfchappen te doen aanfehrijven, dat elk derzelver zich een bekwaam perfoon uit de Friefche Guarde uitkieze, en vervolgens zich adresfeere bij het Committé, waarneemende de zaaken van het Collegie, ten einde het zelve de nodige orders fteljé, dat de Commandant dier Guardes, aan zulke Militairen daartoe verlof geeve; onder voorwaarde echter, dat door dc Genootlchappen zelve voor huisvesting en kost van deeze exercitiemeesters gezorgd werde.

Nog werdt voorgedraagen , of niet de zoodanige, welke zich aan de wapenoefening onttrokken, met eenige belasting behoorden bezwaard te worden; ten einde te ftrekken tot goedmaking van eenige onkosten, welke bij de zich wapende Burgers, ten nutte der exercitie, moesten gemaakt worden; welk voorftel ter nadere overweging en uitbreiding aan het Committé ^aii ll'aakzaamhcid gerenvoijeerd'is.

Eindelijk werdt nog door een der Leden aangedrongen, op de noodzaaklijkheid, om het conmnsforiaal bcfoigne, over het ontworpen nader Placaat wegens de Adfignaaten, ten allerfpoedigften tc houden.

VIJF-