is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de provisioneele representanten des volks van Friesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9^ )

gecommitteerd, om deszelfs plaats in het Committé der Finantien te vervangen.

TWEE-en-VEERTIGSTE ZITTING.

Dingsdagden 31 Maart, 's morgens ten elf uuren.

Dc Gccomm. der Vergadering, ter bijwooning der plegttge intrcede der Burger Sociëteit op het Fratermteitshuis, rapporteerden, „ dat zij door eene Deputatie van vier Leden dier Sociëteit van het Lartdlchapshuis afgehaald zijnde, bij hunne aankomst op de Fraterniteit, door den Preiident J. U. Uiikflra vriendelijk verwelkomd waaren, welke in zijne Aan-, lpraak m fubltantie te kennen- gaf, dat de Sociëteit niets vuuriger verlangde, dan met,ons eenpaarig mede te werken, ten nutte van het algemeen; waarop de hand van Broederfchap aan den Burger Prefident Velgersma gegeeven hebbende, zoo beantwoorde deeze, na nog eene Aanfpraak van de Burgers A. Staal cn Af. Koon, aangehoord te hebben,' van den Spreekftoel de Burger Sociëteit met eene redevoering; (*) waar. op de Commisfie op gelijke ltatige wijze wederom na net Landshuis terug geleid was." De Vergadering bedankte hierop de Commisfie, cn begeerde dat de redevoering yan den Burger Prefident," (welke vooroeleezen zijnde, algemeen bijval vondt,) in de Notulen deezer Vergadering mogt geinfereerd worden.

Het Request van C. J. Feddes, verzoekende om laspoorten, voor vier fchepen metgraanen geladen; en gedestineerd na Amfterdam, tot voldoening der requifahe voor de Franfche troupes, is gefield in handen van de Commishc, vervangende het Collegie.

Op een Request van de Municipaliteit van Hindelopen, verzoekende met een aanmerkelijke fom van penningen uit s Lands kas, wegens de zwaare onkosten der mquartiering van de Franfche troupes onderitcund tc, worden, is bellooten toe te liaan 4000 Gis. bij anticipatie en om te verrekenen.

Ook

C° ^n%Fr^,K a^°°mQn isbij BE& WALenz, voor een ui een halve lluivtr.