is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de provisioneele representanten des volks van Friesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ioi )

navolgend Rapport, dat zij den Procureur Generaal heden morgen voor zich hadden doen koomen, en denzelven in zeer nadrukhjke termen , over zijne flauwheid cn werkeloosheid in het naipooren van de rustverlloorders hadden onderhouden ; en te gelijk op het ernitiglte vermaand cn aanbevolen, om voortaan de uaauwkeurigfle waakzaamheid over diergelijke, den Reprefentanten, zo zeer in het oog loopende ongeregeldheden tc houden.

Waar op de Burger Procureur Generaal, in fubftantie hadde geantwoord: dat hij zijne correspondenten wel fpeciaal hadde gelast, een naauwkeurig oog op alle rustverltoorders te houden; en alles aanwende wat in zijn vermogen was, tot handhaving der algemeene rust en veiligheid , en daar in met allen ijver te zullen voortvaaren:" waarop voornoemde Committé, voor het wel uitgevoerde, en voor gedaan Rapport is bedankt.

Hier op werdt geleezen een brief van de Municipaliteit van Leeuwarderadeel, behelzende dat zij reeds aan de Municipaliteit van Leeuwarden hadde bezorgd 247 Dekens, en 256 Lakens; welk berigt van de vigilantie der Municipaliteit en van de bereidwilligheid der Ingezetenen van Leeuwarderadeel der Vergadering hoogst aangenaam was.

Éven gevallig was het berigt door den Burger H. Tuinhout, dat de Municipaliteit der Stad Sneek op wjne aanvraag , ingevolge de Volmagt aan hem gegeeven , gedaan, reeds hadde afgezonden aan de Municipaliteit van Leeuwarden , 300 Dekens en 400 L:ikens.

AGT-en-VEER TIGSTE ZITTING.

Dingsdag den 7 April, 's msrgens ten elf uuren.

Op gedaan verzoek werdt aan de Municipaliteit van Lemtterland toegedaan, tot hoeding van verfchotten, wegens ingequartierde en doortrekkende Franfche Troupes, een fem van 3000 Car. Guld., om in het ver* volg te liquideeren.

G 3 De