Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C =43 )

vertegenwoordigers, wegens dut district, te .helpet! kiezen-, verzoekende daar tegen voorziening, en zodanige fehikkingen, als de Vergadering zoude bevinden tc belmoren; waar op. beflooten is, voorfflr* verzoek te ftellen in handen van hel Committé van Waakzaamheid, om na gedaan onderzoek, der l ergadenng te dienen van haare bedenkingen eiï rèlad.

Het Committé van IVaakzaamhcid deed vervolgens een voordel, daar toe ltrekkcnde, om den Burger A ten Broeke Iloekftra, uit zijn civil arrest te ontflaan, ten einde op citatie van den Hove te kunnen verfchijncn, uit welke Hofs citatie, met open acte bleek, dat voorn. Hof zig deeze zaak aantrok; het Boed bedunken der Vergadering op dit voorlid verr So<n, beftond in het volgend befluit, dat de Burger AÖten Broeke Hoekftra, onder civiele bewaring Vm cbn Deurwaarder behoorde te worden gebragt nadeCancelarije in de vertrekkamer, volgens de citatie, en Ctert -ij het Hof begreep hem na het verhoor, na hel Blokhuis tc doen overbrengen,,) verders onder civiele bcw'aaring te laten blijven. . '.

Wijders wierd ter tafel gebragt, een brief van den Adjudant Generaal cPAzcmar, bevattende bengt van ccnVe verplaatzing der Franfche troupes, welke aan de gelastigden tot de FranJ'ehe zaaken gegeeven, cn voor 't overige voor berigt aangenomen is.

De gelastigden tot waarmeming der zaken van het Collesiettéden nu voor, de verlegenheid, waar m zig de Directeur van 's Lands Tugt en Werkhuis bevond , uit hoofde der verbazende duurte van levensmiddelen, welke zaak aan voorn, gelastigden is overgelaaten, om nader te onderzoeken, en voorts naar bchooren te fchikken. .

Waar na geleezen werd een request van den burger iV. Scheltema, verwonende, hoe hem, van het Defenfie Weezen te Franeker, van den jarc 1787 nog toekwam, een fora van 1361--10--: wegens geleevcrd hout, tot de Batterijen enz. aldaar, dat hij ook nog buiten zijne fchuld, op zijn vlugt uit Franeker, yerlooren hadde 400 Car. Gis., verzoekende -, dat hem deeze fom uit 'sLands kas mogt worden betaald, als voor hem volftrekt »»dig, om zijne zaken ter plaatze Q é ■ j

Sluiten