Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *9 )

diend het volgend voorbeeld. Als men den Hoogen Krygsraad eens wilde affchaffen ( of om beeter te fpreeken nul en nietig verklaaren , want zy heeft nooit een wettig beilaan gehad) alleen op dit fundament, dat de Manier van Procedeeren voor die Vergadering van al te weinig omflag h , gemerkt men aldaar iemand kan vonniifen, en dat wel weegens Hoog Verraad , en dus over leeven en dood, zonder de minfte beweeging te maaken , om hem teegens zyne complicen te confronteeren , niet teegenftaan de ex aclis conlteerd, dat hy complicen heeft, hoewel onder een andere Regtbank behorende ; Zoude Zyne Hoogheid niet te recht zeggen , dat men aan dezelve een beetere manier van Procedeeren kon voorlchryven, zonder de Rechtbank zelve af te fchaffen ? En zoude dit argument, het welk met andere voorbeelden , uit de manier van Procedeeren voor den Hoogen Krygsraad zoude kunnen opgehelderd worden , niet volJoende'zyn , om den Hogen Krygsraad af te fchaffen, zo zie ik onder vei beetering niet, hoe de gewaande meerder omflag in de Manier van Procedeeren voor 't Krygs - Gerechte, dan voor de Garnifoens Krygsraaden heeft kunnen dienen tot affchafïïng van 't Krygs-Gerechte. In 't voor* by gaan ziet men uit dit ftaakje hoe veilig de crimineele Juftitie, zo wel over Militaire delicten , waar voor zommigen dat van den Vaandrig de Witte houden, als over gemeene delicten is toevertrouwd aan een Vergadering beftaande alleen uit Militairen hoe ervaren dat zoort van lieden zyn in de manier van Procedeeren; hoe heerlyk dat de Opper-Militair Gerechts Hoff word voorgelicht door den Opper Auditeur Militair, dat is den Fifcaal van de Generaliteit. En alle Neederlanders byzonder de Friefen , die van alle tyden een byzondere kiesheid op de manier van Procedeeren hebben getoond, (want waarom regteden zy anders zulk een Krygs-Gerecht op, en waarom gaven zy den delinquanten een Advocaat ter zyner defenfie) kunnen uit dit ftaakje afmeeten, hoe 't by de Garnifoens Krygsraaden, wanneer zy door de bril van éen menfch, te weeten , den Auditeur Militair moeten zien, toegaat, en in 't vervolg ftaat te gaan.

J. 'X V. s

En waar in beftaat tog die meerdere omjïag , die de Officieren nkuwlings in Friesland in Garnifoen komende in verwarring bracht ? Beftaatze daar in , dat ze 'des tyds met civile zaaken zig geheel niet behoefden op te houden ? Want deeze deed het Krygs - Gerecht alleen af, daar zy in teegendeel nu met dezelve hun hoofd moeten breeken. Of beftaatze daar in , dat in crimineele zaaken nu de verhooren gefchieden , en de informatien genomen worden in teegenwoordigheid van Officieren ? daar zy te voren , met de inftructie van een crimineel Proces geheel niet te doen hadden. Want dit gefchiedde al meede door en voor het Krygs-Gerecht, of een Commiflaris uit het zelve zonder byzyh van Officieren. Zy zyn ook waarlyk in de Manier van Procedeeren zo blind als mollen , en de Auditeur Militair die Schepper en Schryver is, kan hun, zo veel en zo dikwils, als hy wil , een rad voor de oogen

H draajen5

Sluiten